ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 54 (477-478)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 54η 27-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
477 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, οριστικής κατακύρωσης για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
478 Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2018 του Δήμου Αρταίων βάσει της αρ. 34574/2018 ΚΥΑ
54 27-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55 (479-492)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η 1-10-2018
479 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας από πτηνοτροφικό συνεταιρισμό
480 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο –Δεκέμβριο 2017
481 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
482 Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Επισκευές-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
483 1.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Στρογγυλής στις 22-9-2018
484 2.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019( είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ- είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου.
485 3.   Έγκριση ή μη 5ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων- Δικαιολογητικά κατακύρωσης
486 4.   Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή Πεζοδρομίων
487 5.   Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
488 6.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αιτωλοακαρνανίας (νέο)
489 7.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αρταίων
490 8.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε)του Δήμου Αρταίων
491 9.   Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
492 10. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
55 1-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53 (472-476)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 53η 24-9-2018
472 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος του κ. Πάνου Αθανασίου λόγω φθορών από μεταλλική μπάρα
473 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας της εταιρείας ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
474 Έκδοση απόφασης για προσφυγή με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επισκευή- συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων
475 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
53 24-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 51 (460-470 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 51η 17-9-2018
460 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3) του Δήμου Αρταίων
461 Σύνταξη πρόσκλησης για διαδικασία διαπραγμάτευσης με το άρθρο 32 και 2γ Ν. 4412/2016 του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στη δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Άρτας
462 Αποδοχή δωρεάς κατ-τος PUBLIC-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
463 Παραλαβή της μελέτης: Μελέτη κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην Πόλη της Άρτας
464 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 108/2018 διαταγή πληρωμής ΝΥΧΤΗΣ
465 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
466 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μνχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
467 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
468 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων
469 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
470 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

51 17-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 50 (458-459 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
458 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας και ευπρεπισμού, λοπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών Προσώπων ετών 2018-2019 και ( για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
459 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.
50 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 49 (454-457 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η 10-9-2018
454 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το έτος 2018-2019
455 1.   Αποδοχή δωρεάς από τον αλιευτικό συνεταιρισμό ΛΟΓΑΡΟΥ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο- Δομή Σίτισης
456 2.   Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25-10-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας ‘‘ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
457 3.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
49 10-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 48 (451-453 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48η 3-9-2018
451 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας LIDL HELLAS
452 1.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Δ΄διμήνου 2018
453 2. Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής
48 3-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 46 (438 -449)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 46η 27-8-2018
438 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη από τροχαίο ατύχημα που φέρεται να προκλήθηκε από ανεπιτήρητο σκύλο στην περιοχή Ν.Εργατικών Κατοικιών
439 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παππά Γεωργίου, οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο Βοοειδές
440 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
441 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την Υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
442 2.   Έγκριση πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού Οριστική κατακύρωση για την Υπηρεσία: Ετήσια Τουριστική Προβολή Δήμου Αρταίων
443 3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια μεταλλικών Κολωνακίων
444 4.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων
445 5.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μέλιου Αργυρώ για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν πληρωμή παραβόλων για πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
446 6.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού.
447 7.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορούν έξοδα μετακίνησης οχήματος για επισκευή.
448 8.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μπαλατσούκα Θεόδωρου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού
449 9.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
46 27-8-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45 (437 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η 23-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
437 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018
45 23-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ