ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66 (558-561)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 66η 21-11-2018
558 1. Έγκριση ή μη πρακτικού, οριστικής κατακύρωσης, επιτροπής διαγωνισμού, για την ‘‘Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
559 2. Έγκριση αρ. 669/12-11-2018 συμβολαίου σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Θέρμης.
560 3. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
561 4. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
66 21-11-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65 (552- 557)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 65η 19-11-2018
552 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019
553 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ
554 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρταίων
555 Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.)
556 Έγκριση ή μη πρακτικού Ι δικαιολογητικά συμμετοχής για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ. Δήμου Αρταίων
557 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
65 19-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64 (543-551 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 64η 14-11-2018
543 Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
544 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
545 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της προμήθειας: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
546 Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
547 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
548 1. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 123/2018 διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου Άρτας του κ. Ψαλίδα Σταύρου
549 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 39/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Άρτας
550 3. Μερική τροποποίηση της αρ. 405/2017 Α.Ο.Ε. ως προς το όνομα του Συμβολαιογράφου
551 4. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ Αποσφράγισης-Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες ωρίμανσης του έργου Αξιοποίηση Παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
64 14-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62 (534 -541 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 62η 5-11-2018
534 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019(είδη αρτοποιείου ομάδα Θ, για τις ΔΕ Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και για όλες τις ομάδες εκτός της Γ-είδη οπωροπωλείου για τις Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου
535 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Πολύδροσου της Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
536 Έγκριση ή μη πρακτικού 4 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018-2019
537 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς στις Τ.Κ. Καλογερικού, Απόμερου, Ψαθοτοπίου
538 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 123/2018 διαταγή πληρωμής
539 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2018
540 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ΔΕΗ
541 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
62 5-11-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 60 (521-532)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 60η 29-10-2018
521 Σύνταξη όρων διακήρυξης και καθαρισμός κατωτάτου ορίου για εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Καλοβάτου και Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
522 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων για τις Κοινωνικές Δομές
523 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της εργασίας: Εργασίες διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
524 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
525 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην Δυτική Βαλαώρα
526 Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Δήμου στην 8Η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής συνέλευσης στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης 1-3 Νοεμβρίου 2018 ( ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ)
527 1.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019
528 2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Γ΄Τριμήνου 2018
529 3.Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο –Δεκέμβριο 2017
530 4. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
531 5. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Τ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
532 6.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις- τεχνικά )
60 25-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 59 ( 516- 520)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 59η 24-10-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
516 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
517 2. Έγκριση ή πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Λοιπών ειδών Υγιεινής, και σάκκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεη 30%)
518 3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
519 4. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αρκουμάνη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση TOYRNATUR 2018 στο Ντισελντορφ της Γερμανίας από 31/8/2018 έως 2/9/2018
520 5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαρέτη Απόστολου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης του αρ. ΜΕ 72985 οχήματος στην Αθήνα για επισκευή βλάβης του.
59 24-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 58 ( 506-515 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 58η 22-10-2018
506 ‘‘Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Πολύδροσου της Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
507 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για οριστική κατακύρωση της προμήθειας: Προμήθεια υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τμήμα 3) του Δήμου Αρταίων
508 Έγκριση ή μη πρακτικού 4 επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
509 Έγκριση ή μη πρακτικού 2 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
510 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2018-2019–Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
511 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
512 1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανήματος λόγω πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα στις 13&14-10-2018
513 2. Έγκριση πρακτικού 1 αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Μελέτες Ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ
514 3. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Κολωνακίων
515 4. Απευθείας ανάθεση για προγράμματα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας
58 22-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 57(498- 505 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 57η 15-10-2018
498 Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2018 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
499 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων
500 Έγκριση ή μη πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το έτος 2018-2019
501 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
502 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία: Διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης
503 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (Μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.)
504 3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Αρταίων
505 4.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
57 15-10-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 56 (493-497)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 56η 8-10-2018
493 Ορισμός Συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης
494 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε
495 ‘‘Επί Αιτήσεως κ. Γεωργίου Φωτίου πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου για ορισμό δικηγόρου ΔΕΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ
496 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας
497 Έγκριση ή μη πρακτικού 1 διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
56 8-10-2018