42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 2η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις υπ’αρ.18318/13-3-2Ο2Ο, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 3349/26.07.2021 τεύχος Β’) εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

42) 2-8-2021

70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (659)

70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για εκσυχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (659)

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (647-658)

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 17:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
647. Έγκριση πρακτικού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021»
648. Έγκριση πρακτικού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
649. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες εργασίες)».
650. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων και δενδροστοιχιών».
651. Έγκριση για παράταση της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων ».
652. Ακύρωση της 617/2020 Απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την «Εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
653. Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016».,
654. Έγκριση πρακτικού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016
655. Έγκριση πρακτικού για την «ΈΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016».
656. Απαλλαγή υπολόγων προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από την πάγια προκαταβολή.
657. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Αρταίων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ, για το έτος 2021 .
658. Εγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017».

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (647-658)

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
626.Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2021
627.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
628. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων
629.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
630.Έγκριση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών γραφείου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
631.Παράταση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για: Υπηρεσίες Επαληθευτή Δαπανών στα πλαίσια του έργου:“Investment Development and Empowerment Action” (IDEA) INTERREG»
632.Έγκριση 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ
633.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
634.Εγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
635.Εγκριση για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων
636.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
637.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2020
638.Έγκριση για την «Προμήθεια βυτίου και λοιπού ψεκαστικού εξοπλισμού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
639.Έγκριση για την «Έκδοση έντυπου υλικού και την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα ενάντια της διασποράς και της διάδοσης του κορονοιού»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
640.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου«Αποκατάσταση τεχνικών και φθορών οδικού δικτύου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα»
641.Έγκριση πρακτικού για την εργασία <>
642.«Άσκηση διεκδικητικής κυριότητας αγωγής κατά της Ευτυχίας Κουρεμένου».
643.Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αμμοτόπου»
644.΄Εγκριση εξιδίκευσης δαπάνης στον ΚΑ 15-6473.001 «Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν την προβολή και ενημέρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κεντρου Πρόληψης για την υγεία(ΚΕΠ Υγείας) Δήμου Αρταίων.
645.Διόρθωση της αριθ. 587 απόφ. Με θέμα Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»
646.Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (626-646)

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (624-625)

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 15η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
624. Εγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19
625.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (624-625)

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
607.Έγκριση για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεργασίας και τηλεδιασκέψεων λόγω της πανδημίας Covid-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016
608.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
609.Εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο « Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 2.317,83 €
610.Έγκριση υποβολής αιτήματος για την παροχή «Δαπάνες για Επεκτάσεις δικτύου Ηλεκτροφωτισμού».
611.Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικών Επιστημών της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000569
612Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου/ Παροχής Συσσιτίου.
613.Έγκριση απόφασης 8/2020 για την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
614.Έγκριση απόφασης 9/2020 για την «Ψήφιση Ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του 2019 »πρακτικού 4/2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας
615.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
616.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αριθμός απόφασης: 66/2020
617.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την “Τεχνική και συμβουλευτική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για ένταξή τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020” και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής»
618.Έγκριση παράτασης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας».
619.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
620.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρταίων’, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
621.Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη: ‘Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020’ από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.
622.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
623.Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας.

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (607-623)

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (606)

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ με το εξής θέμα:
606.Τροποποίηση – Διόρθωση της αριθμ. 232/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα έγκριση υποβολής προτάσεων για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» και «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020»

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (606)

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (603-605)

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
603.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
604.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 601/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
605.Έγκριση για την προμήθεια τεστ γρήγορου ελέγχου λόγω COVID 19 (RAPID TESTS)με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης Γ της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 του άρθου 32 του Ν.4412/2016.».

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (603-605)

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (602)

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα:
602.-Εγκριση πρακτικών Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο:«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (592-601)

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα :
592.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020».
593.Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 11635/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
594.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφων και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δήμου Αρταίων»
595.Έγκριση πρακτικού ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Τ.Τ.) «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
596.Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.
597.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων».
598.Έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων»
599.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας».
600.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για το έργο « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών ».
601. Εγκριση για Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2020 και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (592-601)

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 11:00 π.μ με το εξής θέμα :
Εγκριση πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19»

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (591)