24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (18-5-2021)
Συνεδρίαση δια περιφοράς την 18η του μηνός Μαίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 και με το άρθρο 67 και 167 του Ν.3852/2010, με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020–άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

177 Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2021
178 Ακύρωση διαγωνισμού του έργου « Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων –Α’ Φάση» και διακήρυξη εκ νέου με σύνταξη όρων
179 Τροποποίηση της αριθμ. 232/2020 Απόφασης Ο.Ε. ως προς την έγκριση υποβολής πρότασης για τη «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020
180 Έγκριση σύναψης σύμβασης για εργασίες διαμόρφωσης Δημοτικού Κοιμητηρίου.
181 Εγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας».
182 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής οδού εντός οικισμού Ροδαυγής».
183 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρυχίου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο εκθεσιακό κέντρο»
184 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη αντιπυρικού οδικού δικτύου στην δυτική Βαλαώρα περιαστικού δάσους Αρτας»
185 Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου»
186 Εγκριση της Αριθ. Αποφ. 7/2021 «Σύνταξη και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2021» της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
187 Αποδοχή δωρεάς Κοινωνικού Παντοπωλείου.
188 Υποχρεωτική απαλλαγή πληττόμενης επιχείρησης από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος.
189 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μίας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται (γωνία) επί των οδών Λέων Σπαή & παράδρομο περιφερειακής οδού στην κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων
190 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (Υδρόμυλου-Νεροτριβή) που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.

24)18-5-2021

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Μαϊου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
169.Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την « Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Δ.Ε Αρταίων
170.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για την « Προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
171.Αναμόρφωση προυπολογισμού.
172. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021 και ορισμός υπολόγων προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων για τη διαχείριση αυτής.
173.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
174.Εγκριση διακήρυξης και σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου:«Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών»
175. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: « Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων. »
176. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (169-176)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (151-168)

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
151.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
152.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων
153.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
154.Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου
155.Εγκριση 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
156.Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs».»
157.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας μεταχειρισμένου γερανοφόρου οχήματος»
158.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσίων ηλεκτροφωτισμού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΔΕ Αρταίων από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού εκτός ωραρίου εργασίας
159.Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων Σύναψη Δημόσιας»
160.Εγκριση Τροποποίησης Νομικής Δεσμευσης 1ου ΑΠΕ και 1ης Παράτασης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αμμοτόπου»
161. Εγκριση πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL N ZEBs»
162.Εγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια του Δήμου Αρταίων-Α’ Φάση»
163.Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2021 , Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
164.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
165.Σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης-επισκευής και αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων.
166.Εγκριση σύναψης συμβάσεων καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων
166.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2021
167.Εξιδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης
168.Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 27η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
145.Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
146.Εγκριση 1ου ΑΠΕ για «Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»
147.Εγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής Διαπραγματευσης του έργου «Αντιπετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα»
148.Εγκριση για άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου κατά του Γεώργιου Μπουργάνη (μίσθωση αναψυκτηρίου στο νέο κοιμητήριο)
149.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
150.Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Φιλαθρωπικού Ιδρύματος «Ελέη Αρτης»`

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (145-150)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (144)

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
144. Εγκριση πρακτικού της επιτροπής του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες »
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (144)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (136-143)

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
136.Τροποποίησης του άρθρου 2: Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, της αρ. 50/2021 Απόφαση Ο.Ε (ΑΔΑ: ΨΨΕΟΩΨΑ-70Δ & αρ.πρωτ. 4620/5-3-2021).
137.Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου από ενοίκια περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίων Θεοδώρων 60 και Αγίας Φανερωμένης στη Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων, από τον υπόχρεο Μακρή Νικόλαο του Κων/νου με ΑΦΜ 151978054, λόγω του ότι έγινε λανθασμένα πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου, για το ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο πρόσωπο.
138. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου Σύνταξης και καθορισμού όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης μίας (1) θέσης Περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς: Λέων Σπαή & παράδρομο Περιφ. Οδού στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων.
139. Εγκριση πρακτικού για την εργασία : <>
140. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
141.Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ08 (Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
142. Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
143. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της “Βυζαντινής Εβδομάδας” και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (136-143)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (135)

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 12:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

135 Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (114-134)

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
114 Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήσεως Λάμπρου Γ. Νίκαρη
115 Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήσεως Ιωάννη Αγγέλη λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο
116 Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια τροφίμων για τις κοινωνικές δομές ετών 2020-2021-2022 και προαίρεση για το έτος 2023
117 Έγκριση μελέτης Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs
118 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργου: Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL NZEBs
119 1. Έγκριση συμμετοχής και αποζημίωσης της δαπάνης συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων σε διαδικτυακό σεμινάριο και 2. έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6073 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» του προϋπολογισμού 2021
120 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Δίκτυο Οδοφωτισμού της Περιφερειακής Οδού στον Αστικό Ιστό της πόλης της Άρτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων- Β’ κύκλος
121 Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
122 Ακύρωση της αριθμ. 424/2020 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε.και έγκριση Υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου
123: Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
124: Υποβολή αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίου 9ο Δημοτικό -Νοσοκομείο» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
125 : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλικός κόμβος επί της Ε.Ο. Αθηνών – Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Βενιζέλου
126: Διόρθωση της αριθμ. 409/2020 απόφασης της Οικ. Επιτροπής ως προς την ειδικότητα του ΠΕ Κοινωνιολόγου
127 : Έγκριση πρακτικού Ν2 για την Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων
128 : Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Δ. Αρταίων
129 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου /Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs
130 : Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων κομποστοποίησης (ομάδα Β)
131 : Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
132: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλ. Κέντρου Άρτας
133 : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων
134 : Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για το οικ. Έτος 2021

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (114-124)
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (125-134)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (113)

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 2η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ με τα εξής θέματα:
113 Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (113)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (92-112)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 26η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:30 π.μ με τα εξής θέματα:
92 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
93 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
94 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2021
95 Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχων διαγωνισμού για τις ετήσιες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων
96 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης του έργου Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχοπτώσεις Υποέργο1: Άρση επικινδυνότητας σε σημεία του εθνικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Άρτας
97 Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του Προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων 55 έως 67 ετών του Ο.Α.Ε.Δ.
98: Παραγραφή αξιώσεων προμηθευτών
99: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 και διαμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας
100: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο
101: Τροποποίηση της μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο Αρταίων
102 Υποβολή πρότασης για την πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην υποδομή των Φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών
μεταφορών και κέντρων – Β’ κύκλος»
103 :Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο «Δίνω ΖΩΗ και παίρνω ΖΩΗ στο Δάσος» και σύμπραξης για υλοποίηση.
104 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
105 : Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «Έργα Αστικής Αναζωογόνησης στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»
106: Έγκριση μελέτης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το Δήμο Αρταίων» προς υποβολή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 12 (Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
107 :Αποδοχή των συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 14 «Ελλάδα 2021» της ΕΤΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριων πολιτικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
108 :Υποβολή πρότασης για την πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» και Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β κύκλος»

109:Υποβολή πρότασης για την πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» και Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό 102/2020 και τίτλο«Παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων – Β κύκλος»
110 :Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων»
111 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
112 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων έτους 2021

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (92-112)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο έναρξης της ελληνικής επανάστασης και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (91)