2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8-12)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
8.Παράταση μίσθωσης ακινήτων.
9.- Διαγραφή χρεώσεων απο βεβαιωτικούς καταλόγους.
10- Εγκριση πρακτικού της εργασίας με τίτλο: « Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς »
11.- Εγκριση πρακτικού για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)».
12.-Εγκριση για νομική συνδρομή του τέως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, Μιχαήλ Βλάχου, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8-12)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-7)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
1.Διόρθωση – ορθή επανάληψη της αριθμ. 486/2020 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα ‘Έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Δ.Ε. Αμβρακικού» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 και ακύρωση της 435/2020
2.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως και 5 Ιουλίου 2021, στην Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 και ισχύει, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.-Έγκριση για σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων.
4-Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
5.-Συγκρότηση Επιτροπών:Α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν.4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
6.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
7.- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών έργων του δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1-7)