68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις αριθμ. 546-547)

Στην Άρτα, σήμερα την 29η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28811/29-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

546 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ω8ΤΔΩΨΑ-ΘΜΝ
547 2 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου ΔΚ Αρταίων έτους 2021 ΩΥΓ0ΩΨΑ-5ΤΥ

546

547

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (αποφάσεις από 514-545)

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

514 1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου( Τμήμα Καθαριότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6ΗΘΡΩΨΑ-ΖΔΣ
515 2 Εκ νέου Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 και Υποέργου 2 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολής της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων 9ΙΖ4ΩΨΑ-Φ6Τ
516 3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων ΨΥ6ΞΩΨΑ-ΨΧΕ
517 4 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Ξηροβουνίου” Ψ9Ρ5ΩΨΑ-ΕΔ0
518 5 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων ΔΕ Αμβρακικού” ΨΗΖΗΩΨΑ-96Ξ
519 6 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλόυ Αγίων Αναργύρων” ΩΤ2ΒΩΨΑ-6Φ9
520 7 Επί αιτήσεως του Ααθανασίου Χαράλαμπου για παράταση προθεσμίας της εργασίας “Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων και δενδροστοιχιών” ΡΩΠ4ΩΨΑ-Ε7Σ
521 8 Έγκριση των όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων” ΡΥΩ9ΩΨΑ-ΚΗ0
522 9 “Παράταση ισχύος προσφορών οικονομικών φορέων του διαγωνισμού για την προμήθεια
τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
ΚΚΜΠΑΠ και του Δήμου για δυο (2) έτη και προαίρεση για τον Δήμο Αρταίων
” 6ΟΑΓΩΨΑ-Σ05
523 10 Παράταση ισχύος προσφορών αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου /Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs Ω3ΙΧΩΨΑ-ΓΡ9
524 11 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειτσού Γυμναστηρίου Τ9 τους Κωστακιούς Άρτας 9ΚΠΚΩΨΑ-Λ1Ο
525 12 Εισήγηση για παράταση συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.4876/23.12.2021 (ΦΕΚ 251, Α), ένδεκα (11) ενεργών συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που έχουν συναφθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της από το άρθρο 175 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’), μέχρι 31-03-2022 στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 90Υ7ΩΨΑ-Ε61
526 1 Αναδιάρθωση τιμολόγησης υπηρεσιών ΔΕΥΑΑ (αριθμ.146/2021 απόφ. Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΑ ΨΞΣ7ΩΨΑ-36Ζ
527 2 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεα Μασκαντούρη Λάμπρο του Γεωργίου με ΑΦΜ 105165161, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων 9ΟΞ4ΩΨΑ-ΦΜΗ
528 3 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια Καταστημάτων (αρ. Κ1-Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ8-Κ9) -πρώην ψαροπλιά- , υπόχρεου της «ΑΝΟΣΤΡΟ ΑΕ» με ΑΦΜ 999040237, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19. ΩΥΚΓΩΨΑ-0Λ0
529 4 Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ισόγειων δημοτικών καταστημάτων με αρ. 2, 4, 5, 7, συνολικού εμβαδού 13,90 τ.μ. (έκαστο κατ-μα) που βρίσκονται εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία επιχειρήσεων με δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος ΨΥΧΙΩΨΑ-ΨΗΘ
530 5 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού είσπραξης εσόδου (οφειλή) από μηνιαία μισθώματα-ενοίκια κυλικείου εντός Δημαρχείου, υπόχρεης ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ με ΑΦΜ 064966827, λόγω υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μηνιαίου μισθώματος (100% απαλλαγή) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2021, στα πλαίσια εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό covid-19. Ψ12ΛΩΨΑ-Γ51
531 6 ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν 4795/21 και από το άρθρο 83 του Ν 4850/21 Ω3ΦΟΩΨΑ-ΝΤΔ
532 7 Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 21084/29.9.2021 αίτηση του Αθανασίου Ντόκορου, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, που βρίσκεται επί της Εθνικής οδού, στο σημείο μεταξύ του αγάλματος αγνώστου στρατιώτη και ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 9ΠΙ0ΩΨΑ-Κ3Ε
533 8 Λήψη απόφασης επί του σχεδίου σύνταξης όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας και τον καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών κατ-των με αριθμ. (1, 2, 3 και 4) που βρίσκονται στον οικισμό των Αγίων Αναργύρων του δήμου Αρταίων 69ΠΦΩΨΑ-Ζ2Λ
534 9 Εισήγηση σχετικά με την αίτηση για εξώδικη αποζημίωση του με αρ. κυκλοφορίας ΑΤΚ 2150 οχήματος ιδιοκτησίας Ευάγγελου Σμύρη λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο σκύλο και με οδηγό το Θωμά Σμύρη 9ΖΙ2ΩΨΑ-Τ1Ι
535 10 Εισήγηση για την λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρουπροκειμένου αυτός να παραταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αρταίων κατά την εκδίκαση των δύο ως άνω υποθέσεων ενώπιον της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την 20.1.2022, ή σε όποια μετ’ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα – προτάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας και να ενεργήσει κάθε τυχόν άλλη ενέργεια απαιτηθεί, στα πλαίσια της ανωτέρω δίκης Ω2Φ8ΩΨΑ-9ΜΦ
536 11 Απαλλαγή υπολόγου Γεωργούλα Γεώργιο για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου(Δωδώνη Ιωαννίνων). Ω8ΔΧΩΨΑ-ΠΘΗ
537 12 ”
Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Έργα οδοποιίας ( Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Τεχνικά)
” ΩΥΠΖΩΨΑ-4ΘΖ
538 13 “Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων
” 6ΒΧ4ΩΨΑ-ΖΑΕ
539 14 “Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμία έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
” 60ΥΘΩΨΑ-ΦΦΡ
540 15 “Επί αιτήσεως του ΦΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
” ΨΠΓΧΩΨΑ-Θ9Β
541 16 “Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου Επεμβάσεις Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων
” ΩΖΟ6ΩΨΑ-Ξ7Ξ
542 17 “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού α)Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσπωτων ζώων συντροφιάς και β) Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αρταίων
” Ψ220ΩΨΑ-ΙΧΦ
543 18 “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Αρταίων
” ΩΞΒΘΩΨΑ-0ΘΚ
544 19 “Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς κινητών πραγμάτων (ενός επαγγελματικού καρδιογράφου) από τα τέκνα του Χρήστου Χουλιάρα στην κοινότητα Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων για χρήση από τον ιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου
” ΨΟΞΙΩΨΑ-7ΩΛ
545 20 Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 2 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολής της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων 6ΜΑΜΩΨΑ-4ΑΗ

67) 27-12-2021 (1)
67)27-12-2021 (3)67)27-12-2021 (4)67)27-12-2021 (5)67)27-12-2021 (6)67)27-12-2021 (2)524

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις αριθμ. 512-513)

Στην Άρτα, σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28133/22-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

512 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 6ΩΛΨΩΨΑ-ΣΚ8
513 2 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» 6ΣΣΨΩΨΑ-0ΣΣ
66)22-12-2021

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27917/20-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

507 1 “Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αρταίων οικονομικού έτους 2022
” ΨΜ4ΞΩΨΑ-5ΔΛ
508 2 “Εξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια ημερολογίων Έτους 2022.
” 62ΔΙΩΨΑ-ΨΥΙ
509 3 “Επικαιροποίηση μελέτης Υποέργου 1 σε συνέχεια της αριθμ. 378/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής για την υποβολή της πρότασης «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων
” ΨΦ2ΑΩΨΑ-Σ73
510 4 “Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Περισυλλογή και περίθαλψή αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
” ΩΣΛΩΩΨΑ-Ψ0Π
511 5 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που αφορά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021) 6Μ0ΓΩΨΑ-ΕΗΩ

65)20-12-2021

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 15η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27520/15-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
506 1 Έγκριση ενεργειών για την εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για ένταξη τους στο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία (ΣΑΤΑ) ΩΣΒΛΩΨΑ-ΗΔ2

506

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αποφάσεις από 494 έως 505)
Στην Άρτα, σήμερα την 13η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 27091/9-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

494 1 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών Τ.Κ. Ανέζας’ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΨΛΦ4ΩΨΑ-ΦΚΨ
495 2 Αποδοχή Απόφασης πίστωσης του Δήμου Αρταίων για το θέμα: ‘Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας’ από το Υπουργείο Εσωτερικών ΨΙΝΜΩΨΑ-ΦΛΩ
496 3 Παράταση εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) ΨΕ2ΝΩΨΑ-2Ε7
497 4 Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων, για την προμήθεια υλικών για τα Χριστούγεννα (αγορά υλικών για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εργαστήρια κλπ) 6ΡΠΝΩΨΑ-20Ω
498 1 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ΨΔΨ6ΩΨΑ-Π9Υ
499 2 Παραίτηση από δικόγραφο τριτανακοπής και άσκηση νέας ΩΤ7ΘΩΨΑ-3Η9
500 3 Έγκριση μελέτης του έργου Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων Ψ7ΔΝΩΨΑ-Ζ1Χ
501 4 Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψυλάκη για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας στο πλαίσιο της δράσης GOAL nZEBs» Ψ3ΕΘΩΨΑ-46Δ
502 5 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση Ιστοικού διατηρητέου Δημαρχείου Άρτας» 63ΞΥΩΨΑ-ΨΞΩ
503 6 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτροστρώσεις , τσιμεντοστρώσεις & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχία κ.α.) 9Ζ11ΩΨΑ-ΖΡ4
504 7 Έγκριση δαπάνης και την απ’ ευθείας ανάθεση για τη μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 26 – 28/11/2021 στην ΤΚ Πιστιανών & Τ.Κ. Φανερωμένης. ΩΓΑΣΩΨΑ-7ΒΖ
505 8 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού 6ΞΕ6ΩΨΑ-ΨΜΧ

63)13-12-2021 (1)
63)13-12-2021 (3)497

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Αποφάσεις από 479 έως 493)

Στην Άρτα, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26526/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
479 1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 674ΓΩΨΑ-Χ3Ζ
480 2 Κατεπείγον Μακροσκοπικός έλεγχος επάρκειας 9ου Δημοτικού Σχολείου ΨΤΓΔΩΨΑ-Ι5Ε
481 3 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 686ΕΩΨΑ-ΨΕΠ
482 4 Έγκριση ή μη πρακτικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη σύμβασης για τη διαχείριση οχημάτων τέλος κύκου ζωής. ΩΙΤΘΩΨΑ-Ζ4Η
483 5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.) και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου Άρτας – Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, 2021-2022». ΩΗΠΛΩΨΑ-Ξ8Β
484 1 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση σχετικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά του ΑΣΔΑ ΨΜΤ1ΩΨΑ-3ΡΩ
485 2 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης με τίτλο “Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην ΔΕ Αμβρακικού” 6ΧΚΙΩΨΑ-ΥΥΝ
486 3 Επί αιτήσεως της εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση της προθεσμίας περάτωσης της Υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του Συστήματος ΕΕΑΑ” 6Α1ΟΩΨΑ-ΖΡ7
487 4 Έγκριση παράτασης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίτου Τ.Κ. Κεραματών» 6ΥΚ9ΩΨΑ-ΝΣΤ
488 5 Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα: “Εξωτερικός συνεργάτης για διαχείριση του έργου, των δράσεων διάχυσης – επικοινωνίας – εκδηλώσεων και εξόδων ταξιδίων για το έργο GOALnZEBs (INTERREG)” 9Θ8ΠΩΨΑ-ΝΤΖ
489 6 Έγκριση του 1ου Αν. Πίνακα του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” Ω0Π8ΩΨΑ-8ΕΞ
490 7 Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής τμήματος του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλιοι χώροι, αποχέτευση)” 9ΘΑΩΩΨΑ-ΖΓΔ
491 8 Ορισμός επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων 6Υ4ΩΩΨΑ-ΔΘΜ
492 9 Ορισμός επιτροπών φυσικού εδάφους δημοτικών έργων 6Ν2ΑΩΨΑ-Μ6Α
493 10 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη σύσταση επιτροπών Οριστικής και Προσωρινής παραλαβής έργων ΨΜΣΗΩΨΑ-ΕΕΧ

62)7-12-2021 (2)
62)7-12-2021 (2)62) 7-12-2021 (3)
482
483 ΟΕ

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 3η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26453/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΚΜΠΑΠ (αριθμ. 52/2021 αποφ.Διοικητικού Συμβουλίου)

478

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26107/30-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Διόρθωση- συμπλήρωση της αριθμ. 124/2021 Απόφασης ΟΕ για την Υποβολή πρότασης για την «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
477

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποφάσεις αριθ. 449 έως 476

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 24η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 25242/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
449 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 683ΣΩΨΑ-Ι37
450 «Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 20904/27.9.2021 αίτηση του Αθανάσιου Πουρναρά του Παντελή, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση στο οδόστρωμα επί της οδού Νικηφόρου Αγγέλου στην Άρτα, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος» ΩΤΥ6ΩΨΑ-Υ6Λ
451 Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων’ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΩΑΣΙΩΨΑ-ΝΛ2
452 Έγκριση Απολογισμού και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) έτους 2020 ΨΩΦΚΩΨΑ-Ω9Υ
453 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 6ΒΗΠΩΨΑ-0ΥΘ
454 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου (Δωδώνη Ιωαννίνων) και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 6ΕΡΟΩΨΑ-787
455 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από την υπόχρεα Νάκου Κωνσταντίνα με ΑΦΜ 127655517, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων. 65ΑΞΩΨΑ-Φ3Ο
456 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Γκαρτζώνη Φίλλιπο του Ανδρέα με ΑΦΜ 151998030, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμμότοπου της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Ω2ΑΙΩΨΑ-Ξ6Μ
457 Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 6ΝΤΔΩΨΑ-ΒΕΣ
458 1) Οικονομική ενίσχυση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή». 2)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».«Επιχορηγήσεις ΩΗ5ΡΩΨΑ-6Μ3
459 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022 του Γηροκομείου Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου: 69Ζ8ΩΨΑ-Ε32
460 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» 6ΜΝ8ΩΨΑ-ΝΒΞ
461 Έγκριση Α΄ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» ΨΙΖ0ΩΨΑ-894
462 Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων» Ω2ΕΠΩΨΑ-Τ2Ο
463 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία» ΨΗΗ8ΩΨΑ-ΦΔΜ
464 Έγκριση μελέτης και Επιλογή τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» Ψ80ΛΩΨΑ-25Φ
465 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών -αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού Ψ130ΩΨΑ-5ΑΥ
466 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων 6Μ98ΩΨΑ-0ΒΜ
467 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων 684ΣΩΨΑ-Ο1Μ
468 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη» Ψ9ΤΣΩΨΑ-ΓΒ9
469 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» ΩΝΒ8ΩΨΑ-86Τ
470 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση Εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος ΔΕ Φιλοθέης» Ω0Τ8ΩΨΑ-Λ5Π
471 Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΩΧΑΧΩΨΑ-ΕΧ1
472 Έγκριση ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 6Β6ΧΩΨΑ-ΙΛ2
473 Σύναψη σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών και λοιπών εσωτερικών χώρων Δημοτικής Αγοράς Άρτας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό) και εξοπλισμό ΨΚΗΜΩΨΑ-ΚΚΓ
474 Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων πρασίνου ογκωδών και αδρανών υλικών Κ.Α.70-6262.008 ποσού 3.968,00€ 6ΦΒ9ΩΨΑ-ΘΚ0
475 Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ ΔΕ Αρταίων 2021 ΨΧ5ΜΩΨΑ-7ΟΑ
476 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, και του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΥπηρεσιών (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 Πρασίνου( Τμήμα Καθαριότητας και Τμήμα Πρασίνου) και στην Δ/νση Τεχνικών Ανακύκλωσης Ω1ΜΧΩΨΑ-3ΛΝ

24-11-2021 (1)
24-11-2021 (2)
24-11-2021 (3)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002 «Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων

449