Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς για τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Τηλ. : 2681362244
Πληρ. : Κλεονίκη Καψάλη
e-mail: maria@arta.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για αποστολή προσφοράς

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες καθαριότητας των τουαλετών και των λοιπών εσωτερικών χώρων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας. Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες όπου η Δημοτική Αγορά είναι ανοικτή για επίσκεψη από το κοινό, δηλ. από Δευτέρα ως και Σάββατο, πλην των Κυριακών και των επίσημων αργιών, κατά τις ώρες από 11.00π.μ -14.00μ.μ.
Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 25783/26-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-868.

Για το έτος 2021:

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή)
60 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 1 μήνα) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα
12 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 1 μήνα) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

Για το έτος 2022:

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ»

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υποεργασία 1 : Για τις καθημερινές (από Δευτέρα ως Παρασκευή)
660 (3 ώρες Χ 5 ημέρες Χ 4 εβδομάδες Χ 11 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
Υποεργασία 2 : Για τα Σάββατα
132 (3 ώρες Χ 1 ημέρα Χ 4 εβδομάδες Χ 11 μήνες) ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση (αρ. 11/2021) της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τρίτη, 30/11/2021, στο αρμόδιο γραφείο.

Βάσει του άρθρου 22, του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013, τ. Α΄), κατά την κατάθεση της προσφοράς σας, πρέπει να αναφέρετε:

 • Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολείτε στο έργο,
 • Τις ημέρες και ώρες εργασίας,
 • Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
 • Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζόμενων,
 • Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
 • Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

Επίσης, υποχρεούστε, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά σας πρέπει να υπολογίζετε εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρου 20, του Ν. 4412/2016 που αφορά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει να προσκομίσετε:

 1. Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. ή της Κοιν.Σε.Π. ή του οικονομικού φορέα του άρθρου 20 του Ν.4412/2016, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή άλλη δημόσια αρχή.
 2. α) Έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε., β) για τους λοιπούς οικονομικούς φορείς του αρ. 20, αντίστοιχη έγκριση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν απαιτείται σχετική έγκριση σκοπιμότητας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Ν. 4430/2016.
 4. Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων εργαζομένων του οικονομικού φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
 5. Βεβαίωση από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ (TaxisNet) για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να προκύπτει άσκηση δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22, του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “180928” “Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα”

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΔΑ: ΨΛΙΛΩΨΑ-ΟΑΗ

21PROC009544835

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΠΑΑ 2014 -2020

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα»

 

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα : Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα – Ρόκκα» (CPV:45-247111-1), Κωδικός ΝUTS: ΕL541, με προϋπολογισμό 1.728.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 2.143.200,00

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.724.729,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το παρόν έργο αφορά τις εργασίες επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματος υφιστάμενου αρδευτικού αύλακα.

Ο αρδευτικός αυτός αύλακας σχεδόν σε όλο το μήκος του είναι χωμάτινος εκτός μικρών διάσπαρτων τμημάτων που είναι επενδεδυμένα. Ξεκινά για μικρό μήκος στην αρχή σαν επενδεδυμένος μετά είναι χωμάτινος και ξαναβρίσκει στην πορεία του μικρά επενδεδυμένα κομμάτια, που άλλα τα διατηρούμε λόγω καλής κατάστασης και άλλα τα αποξηλώνουμε. Αποτελεί τον κεντρικό αύλακα δικτύου άρδευσης από τον οποίο αρδεύονται τα κτήματα με τους συνεχόμενους κύριους και δευτερεύοντες αρδευτικούς αύλακες των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Ρόκα, τμήματος του Τοπ-Αλτί Άρτας και Γέφυρας Άρτας ως και το αγρόκτημα Χανοπούλου της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Ο κεντρικός αυτός αρδευτικός αύλακας λαμβάνει το νερό από τη λίμνη του φράγματος Πουρναρίου (Πουρνάρι ΙΙ), μέσω υφιστάμενου επεδεδυμένου αύλακα που από το τέλος του ξεκινά η εν λόγω μελέτη.

Λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου αύλακα, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται καλλιέργειες, να μην επαρκεί το νερό για άρδευση και τέλος οι τελευταίες καλλιέργειες να μένουν απότιστες. Επιπλέον το κόστος συντήρησης του είναι μεγάλο αφού θα πρέπει να καθαρίζεται από την αυτοφυή βλάστηση κάθε χρόνο, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή του νερού.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι επιτακτική η ανάγκη  επένδυσής του.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών από πλημμύρες καθώς και επαρκές πότισμα για όλες τις καλλιέργειες. Γίνεται εξοικονόμηση νερού και χρημάτων μιας και με την επένδυση εξαλείφονται τα φαινόμενα διαρροής του νερού και μειώνεται κατά πολύ το κόστος συντήρησης του

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α «180928» για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην 3η τάξη και άνω..

Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου  της διακήρυξης.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2021., ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/12/2021., ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (34.567,74 ΕΥΡΩ €) και ισχύ μέχρι την …16/02/2023….

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ (0022009876), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210009.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,   ποσού ίσο με …86.418,00ευρώ (ογδόντα έξι χιλιάδες, τετρακόσια δέκα οχτώ ευρώ)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2644/29-10-2021 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμος Αρταίων (Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου) αρμόδιος υπάλληλος Σιώζου Αικατερίνη (τηλ.:2681362235 email:siozou@arta.gr ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681362205 Φαξ:…2681362254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020  ΣΑ 082/1.

Ο ενάριθμος του έργου είναι :  2021ΣΕ08210009.

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : “180928”

 

…Άρτα…,…16/11/2021.

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ 12. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_sighn 14. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___161121 

EESPD  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ SXEDIA

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΛΑΙΚΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΜΚΩΨΑ-ΑΑΓ
Άρτα  11 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 24413 Οικ./2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ξεχωριστή (ανά ακίνητο)  εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (2, 4, 5, 7)  εντός της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 153/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα … ως κάτωθι:

α) κατ-μα με αρ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

β) κατ-μα με αρ. (4)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

γ) κατ-μα με αρ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:00 π.μ έως 11:30 π.μ.

δ) κατ-μα με αρ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ. από ώρα 11:30 π.μ έως 12:00 π.μ.

       Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

α) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (2)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

β) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (4) εμβαδού 13,90 τ.μ.

γ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (5)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

δ) 250€ μηνιαίως για το κατάστημα με αριθμ. (7)  εμβαδού 13,90 τ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή

ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 300€ (ανά δημοπρατούμενο ακίνητο), δηλαδή, για όλα τα καταστήματα είναι ίδιο το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, και ξεχωριστά για τη κάθε συμμετοχή ανά δημοπρατούμενο κατάστημα για την εκμίσθωση των κατ-των με αριθμ. (2, 4, 5, 7) εντός της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                                 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρ. εκμίσθ.κατ-των (2,4,5,7) ΛΑΙΚΗΣ                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΔΑ: Ψ5Ψ8ΩΨΑ-ΦΔΦ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα: 22-10-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          
Αρ. Πρωτ.: 22880
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 6.307,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού (περίθαλψη) εντάσσονται στον κωδικό cpv: 85200000-1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 140908) μέχρι την 06-11-2021 ημέρα Σάββατο ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11/11/2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΠΕΡΙΣΥΛΛ & ΠΕΡΙΘ ΑΔΕΣΠ ΖΩΩΝ (140908)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

ΑΔΑ: 6Η9ΓΩΨΑ-ΡΔΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 18-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22442

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η)

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Παρακαλώ όπως μας διευκρινήσετε εάν γίνεται αποδεκτή η κατάθεση πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE & ISO εργοστασίων και στην αγγλική γλώσσα;

 

Απάντηση:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης (σελ. 11), ήτοι:

«Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.»

 

Αν τα έγγραφα περιέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια που μπορούν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα, δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους.  Αν υπάρχουν επίσημοι ιστότοποι των φορέων πιστοποίησης στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και με την προσφορά σας παραπέμπετε σε αυτούς, επίσης δεν χρειάζεται μετάφραση.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

ΑΔΑ: ΨΓ15ΩΨΑ-56Θ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 15-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 22328

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 104779).
 2. Την προδικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στην ΑΕΠΠ.

 

Δεδομένης  της άσκησης της με ΓΑΚ 1919 / 12-10-2021 προσφυγής, αναστέλλουμε την διαγωνιστική διαδικασία έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της ανωτέρω προσφυγής

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

ΑΔΑ: 6ΔΦ9ΩΨΑ-ΑΚ0

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 14-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 22224

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009325285) διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
 2. Τον αριθ. 140033 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση του πεδίου «τεχνικές προδιαγραφές» που εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον αρχικό ως εξής:

 • Ο  αριθ.140033 γίνεται 140033,1

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

ΑΔΑ: ΨΨΙ7ΩΨΑ-ΙΛΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 12-10-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 22004

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 21694 / 07-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009325285) διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων (2021).
 2. Το ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 3. Τις διευκρινήσεις του αρμόδιου Τμήματος

 

Διευκρινίζει τα εξής:

Ερώτηση:

Στη σελίδα 1 των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης αναφέρεται ότι «…ο προμηθευτής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ…».

Με τον όρο «προμηθευτής» εννοείτε τον οικονομικό φορέα που θα καταθέσει προσφορά στο διαγωνισμό ;

 

Απάντηση:

Με τον όρο «προμηθευτής» δεν εννοούμε τον οικονομικό φορέα που καταθέτει προσφορά στον διαγωνισμό, αλλά την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που θα διαθέτει τα είδη στον συμμετέχοντα στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικό φορέα.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δοκιμαστική Λειτουργία, Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα 10/09/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου 798

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση Διαγωνισμού «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»

Ο ̟πρόεδρος του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π. Ηπείρου έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

1. Την αριθ. 776/3-9-2021 (ΑΔΑM: 21PROC00 9154304) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ̟ου αφορά «Δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου»
2. Τον αριθ. 138726 διαγωνισμού της ηλεκτρονικής ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού «138726» διαγωνισμού της ̟πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε «138726,1» (λόγω συστημικού λάθους κατά τη δημιουργία του διαγωνισμού) με αποτέλεσμα να μπορεί να υποβληθεί ̟προσφορά από τους Οικονομικούς φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑNΤΖΗΣ

 

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

ΑΔΑ: 6504ΟΛΙΦ-Μ40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.09.2021
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                 Αριθ. Πρωτ. 1701
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέμα: «Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Σπυρίδωνα. Το μίσθιο:

 • να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων,
 • να είναι εμβαδού 150-160 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον,
 • ισόγειο
 • και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού Σταθμού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως και 20/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), καθώς και του προγράμματος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες  ημέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρμόδιος υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επαναληπτική διακήρυξη κτιρίου Αγίου Σπυρίδωνα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ανδρέα Παπανδρέου 5
452 21 Ιωάννινα
Ιωάννινα 30 Αυγούστου 2021
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπόττης

Τηλέφωνο: 26510/33333
E-mail: asdsa.epirus@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.764

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 182924)

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 256.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων και κωδικό NUTS EL541. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 42.915,83€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.900,66€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 116.908,58€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε (ως επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης των συμμετεχόντων για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σελ.2 από 3
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 17-9-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 20-9-2021.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
3. – ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας οδοποιίας, υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.129,03 € (τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 30-7326-009 και με τίτλο: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας» για το ποσό των 256.000,00 (με ΦΠΑ). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου.

O Πρόεδρος
Νικόλαος Καλαντζής

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ