Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “181737”«Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άρτα      29-12-2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                Αριθμός πρωτ.  28810

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                              ΑΔΑ: ΩΣΠ2ΩΨΑ-ΕΩ9

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009875244

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων» με συνολικό προϋπολογισμό 000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με CPV: 45213270-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ανακύκλωσης) και κωδικό NUTS: EL541

Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ π/υ 64.728,63 €, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ π/υ 116.760,60 €, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ π/υ 139.838,02 € και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ π/υ 109.655,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%)..

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2022 ημέρα Τρίτη, ενώ ως ώρα λήξης ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή, ενώ ως ώρα ορίζεται η 10:00π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α) του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 181737.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 166278/25.06.2021 (ΦΕΚ 2813/30.06.2021 τεύχος Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της Προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 17/01/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/01/2022.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα:
 • α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου, ήτοι τον Δήμο Αρταίων και ανέρχεται στο ποσό των 8.629 ευρώ, ενώ δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης ήτοι τουλάχιστον έως την 25/12/2022.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από ιδίους πόρους (κωδικός ΟΠΣ: 5042232 και κωδικός ΣΑΕ: 2021ΕΠ21810007).

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο έως 10% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν. 4412/2016

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άρτα      29– 12 – 2021

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ: 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_all_signed 04. ΕΣΥ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_signed 05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_all_signed 06. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_11-2021_all_signed 07. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_all_signed 08. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_signed 09. ΤΣΥ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_11-2021_signed 09Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΜ ΠΣ ΑΡΤΑΣ_11-2021_signed 09Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HM ΠΣ ΑΡΤΑΣ_12-2021_signed ΣΑΥ-ΦΑΥ ΣΧΕΔΙΑ 1 ΣΧΕΔΙΑ 2 17. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 18. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ 10. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___051121 

ESPD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΔΑ: 60ΝΧΩΨΑ-ΩΓΥ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα: 30-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           
Αρ. Πρωτ.: 28849
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την περισυλλογή, περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 77400000-4 και 85200000-1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 143664) μέχρι την 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20-01-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr στην επιλογή «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

5ζ ΠΕΡΙΣΥΛ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ (143664)

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

 

ΑΔΑ: Ψ9ΦΙΩΨΑ-5Κ1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                               Άρτα: 29-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 28711

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ)» (cpv 34921100-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ,  ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 28-01-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 146077.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την 03-02-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (146077 ΠΕΡΙΦ)

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “185990” «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα :    27/12/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             Αριθμός πρωτ.   :  28500

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                ΑΔΑ: Ψ7ΝΤΩΨΑ-6ΗΓ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

 «Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΜ με προϋπολογισμό 56.451,61 (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 17/01/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:185990

Ημερομηνία αποσφράγισης: 20/01/2022 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω & ΗΜ Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.129,03 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 70.000,00 € από ΣΑΤΑ .

    Υπάρχουσα πίστωση για το 2021 20.000,00 €, KA 30-6262.041. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 2. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Άρτα    27    –  12 – 2021

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ : ΕΕΕΣ ΜΕΛΕΤΗ PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

ΑΔΑ: ΩΦΞ6ΩΨΑ-3ΨΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 23-12-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 28303

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάθεσης κατάθεσης προσφορών και ανοίγματος προσφορών σε ανοικτό διαγωνισμό για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αρταίων έτους 2021»

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 26132 / 30-11-2021 (ΑΔΑM: 21PROC009635468) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.»
 2. Τον αριθ. 143545 αριθμό διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ
 1. Το γεγονός, όπως βεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ότι δεν υπήρξε δυνατότητα σύνδεσης με την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό από την Πέμπτη 23-12-2021 και ώρα 15:00 στην Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 15:00.   Αντίστοιχα θα μεταφερθεί και η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 10:00 στην ημέρα Παρασκευή 31-12-2021 και ώρα 10:00.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΩΓΓΜΩΨΑ-031

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 Άρτα 21-12-2021

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών                                                              Αρ. Πρωτ. 28027

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Νέα Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 2. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής. διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
 1. ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ.44994 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης και σύμφωνα με το παραπάνω υπ΄αριθμ.4 έγγραφο  του Υπουργείου, ορίζουμε νέα μοναδική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 23-12-2021 (προς αντικατάσταση της προηγούμενης ορισθείσας 22-12-2021).

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28/12/2021.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ενημέρωση για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                 Άρτα 15-12-2021
ΤΥΔ                                                                                                                     ΑΔΑ: Ω8ΝΔΩΨΑ-ΗΚΩ
Πληρ.: Κακκάβα Αντωνία
Τηλ.:2681362228
Fax : 2681362254

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Την αριθμ. 24753/16-11-2021 διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» του Δήμου Αρταίων
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 3. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Σύμφωνα με την διακήρυξη τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 16/12/2021. Όμως με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να καταθέτετε προσφορές μέχρι και την 14/12/2021 επειδή το σύστημα δεν θα λειτουργεί από 15/12/2021 έως και 21/12/2021.

Προς αντικατάσταση της 16/12/2021 μπορείτε να καταθέσετε προσφορές στις 22/12/2021 και μόνο για αυτή την ημέρα.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα 23/12/2021.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα

Ανακοίνωση Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021

ΑΔΑ: 6Θ96ΩΨΑ-Ο5Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                            Άρτα 10-12-2021

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική                                                                                               Αρ. Πρωτ. 27165

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 2. Το ΥΨηΔ έγγραφο με αρ. Πρωτ. 43492/2021 του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

 

Σύμφωνα με την διακήρυξη τελευταία ημέρα κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισμό ήταν η 15/12/2021. Όμως με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να καταθέτετε προσφορές μέχρι και την 14/12/2021 επειδή το σύστημα δεν θα λειτουργεί από 15/12/2021 έως και 21/12/2021.

Προς αντικατάσταση της 15/12/2021 μπορείτε να καταθέσετε προσφορές στις 22/12/2021 και μόνο για αυτή την ημέρα.

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα 23/12/2021.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Ανακοίνωση διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021

ΑΔΑ: 6Θ96ΩΨΑ-Ο5Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                       Άρτα 7-12-2021

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. 26709

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 Δήμου Αρταίων.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 26132/30-11-2021  διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021  του Δήμου Αρταίων.
 2. Το υπ’ αριθ. 26525/ 3-12-2021 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

Σχετικά με την διακήρυξη με αριθμ. Πρωτ.26135/30-11-2021, παράγραφος 2.2.5:  ”…κατ’  ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριότητας της σύμβαση για την τελευταία τριετία (2021, 2019,2018) ίσο με το 50% του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά…»

Τιμολόγια στον τομέα δραστηριότητας της σύμβασης που έχουν κοπεί προς ιδιώτες προσμετρώνται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 

Σας ενημερώνουμε ότι προσμετρώνται όλα τα τιμολόγια είτε προς δημόσιο φορέα είτε προς ιδιώτη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ 6ΒΣΘΩΨΑ-ΥΙ3

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                  

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.g

                    

            Άρτα 3-12-2021

            Αρ. Πρωτ. 26435   

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την  προμήθεια υλικών συντήρησης και  επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής:

 1. Τον αριθμό διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ:146545, με αρ. Πρωτ. 26132/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21PROC009635468, για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021, του Δήμου Αρταίων.
 2. Το άρθρο 72 του Ν4412/16 σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής ο υπολογισμός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έγινε με 4%.

Μετά από τον σωστό υπολογισμό  2% τα ποσά των εγγυητικών επιστολών στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, διαμορφώνονται ως εξής

ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 48.386,29 968,00
ΟΜΑΔΑ 1η Ξυλουργικά 2.130,00 43,00
ΟΜΑΔΑ 2η Οικοδομικά υλικά 10.010,26 200,00
ΟΜΑΔΑ 3η Άσφαλτος 16.200,00 324,00
ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά 8.898,05 178,00
ΟΜΑΔΑ 5η Σκυρόδεμα 3.975,00 80,00
ΟΜΑΔΑ 6η Χρώματα 7.172,98           143,00

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

 

ΑΔΑ:Ψ0Ζ3ΩΨΑ-5ΥΔ

 

Άρτα 30-11-2021

Αρ. Πρωτ. 26135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Αγγελική Χαιρέτη

Τηλ.2681362173

e-mail: chaireti@arta.gr                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια υλικών συντήρησης έτους 2021, με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 15:00μ.μ. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4155/13, στο άρθρο 11 Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Ν. 4412/2016.

Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι ο 143545. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει την Δευτέρα 20-12-2021.

Η διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του δήμου Αρταίων www.artra.gr (Εφημερίδα της υπηρεσίας-προκηρύξεις), στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος Αγγελική Χαιρέτη τηλ. 2681362173) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕ ΑΡΤΑΙΩΝ 2021