ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29-12-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 22 / 12/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 50093
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-12-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων, της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-12-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 22 / 12/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 50075
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-12-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης : Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων

2. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΕΤΩΝ 2018 – 2019 (ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

                ΑΔΑ: 6ΝΚΔΩΨΑ-Δ5Ρ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 20-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 49785

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΕΤΩΝ 2018 – 2019 (ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (και προαίρεση γάλακτος Δήμου Αρταίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα Εμπορίου  ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις ομάδες Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Ζ’, και των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις ομάδες Α’, ΣΤ’, Η’, Θ’, Ι’ και Κ’ συνολικού προϋπολογισμού  581.325,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 50826) μέχρι την Παρασκευή 19-01-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 18-12-2017  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 2018 2019

Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Αρταίων

Σε διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Αρταίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους στο e-mail tpe@arta.gr μέχρι και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Επιλύεται το χρόνιο ζήτημα με την κυριότητα εκτάσεων στο Γλυκόριζο

Το δρόμο της επίλυσης παίρνει ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους σε Κάτω Παναγιά, Γλυκόριζο και Άγιο Γεώργιο Γλυκορίζου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με τις κατεχόμενες δημοτικές εκτάσεις από ιδιώτες στις παραπάνω περιοχές, πρόβλημα στο οποίο η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ενέσκηψε, προκειμένου να αποκατασταθεί.

Σε προγενέστερο χρονικό διάστημα κάποιοι εκ των ιδιωτών τακτοποίησαν τα οικόπεδά τους σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, όμως δεν προέβησαν όλοι στην τακτοποίηση αυτή με αποτέλεσμα αν και  κάτοχοι τίτλων  κτήσεως να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης των οικοπέδων ο Δήμος Αρταίων. Το ζήτημα οξύνθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού Γραφείου Άρτας.

Οι περισσότεροι εκ των ιδιοκτητών έχουν προβεί σε ανέγερση οικοδομών, βάσει νομίμων εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, ενώ κάποιοι  έναντι τιμήματος απέκτησαν την κυριότητα των εκτάσεων. Αρκετοί από τους κατέχοντες  δεν τακτοποίησαν το ιδιοκτησιακό έναντι τιμήματος και προσέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια, όμως η αγωγή τους απερρίφθη κατόπιν διενέξεων και αντιδικίας πολυετούς διάρκειας.

Στα πλαίσια αυτά, η Δημοτική Αρχή θέλοντας να επιλύσει οριστικά το ζήτημα απηύθυνε κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής (μέσω δελτίου τύπου αλλά και επιτόπιας μετάβασης στο Γλυκόριζο), προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά. Εν συνεχεία κάτοικοι του Γλυκορίζου υπέβαλαν  στο Δήμο μας αιτήσεις (65 στον αριθμό) και πλέον ένα χρόνιο ζήτημα της τοπικής κοινωνίας βαίνει προς τακτοποίηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Νομοθετικής Ρύθμισης που θα δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να κάνει διαγωνισμό για να εξαγοραστούν τα οικόπεδα  και η κυριότητα να περάσει στους ιδιώτες.

Θετικό πρόσημο στον οικονομικό απολογισμό του 2016 για το Δήμο Αρταίων

Με θετικό πρόσημο, ως αποτέλεσμα του νοικοκυρέματος σε κάθε τομέα, έκλεισε το οικονομικό έτος του 2016 για το Δήμο Αρταίων. Αυτό παρουσιάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε ο ισολογισμός-απολογισμός του 2016.

Παρά τις εντεινόμενες οικονομικές δυσκολίες, ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου αποδεικνύει τους σωστούς χειρισμούς που γίνονται, με στόχο να κλείσουν όλες οι παλιές εκκρεμότητες και ο Δήμος να μπορεί άνετα να σταθεί στα πόδια του.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Χριστόφορο Σιαφάκα, «υπάρχουν   χρηματικά διαθέσιμα που  καλύπτουν τις υποχρεώσεις του Δήμου, ενώ δεσμευόμαστε ο απολογισμός για το 2017, που τελειώνει σε λίγες ημέρες, να είναι ακόμη καλύτερος. Πέρυσι,  υπήρχαν παρατηρήσεις που έχουν εξαλειφθεί φέτος, ενώ από τον ορκωτό λογιστή δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε ο, τι αφορά τη διαχείριση» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σιαφάκας.

 

Διευκρίνιση επί της αριθμ. 48702/12-12-2017 διακήρυξης για την Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΡΤΑ : 21-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 49899

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

Θέμα: «Διευκρίνιση επί της αριθμ. 48702/12-12-2017 διακήρυξης για την Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων»

 

Σχετικά:

 1. Την αριθμ. 48702/12-12-2017 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δήμου Αρταίων.
 2. Τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων προς τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω διακήρυξη στην Ομάδα 6 ΧΡΩΜΑΤΑ και στο α/α 15, η τιμή για το «Αστάρι για πλαστικά» αναφέρεται σε ένα κιλό και όχι σε 10L όπως εκ παραδρομής έχει γραφτεί.

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ_signed

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 21- 12- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 49903
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(επιβατικά,ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό).
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων.
3. Απαλλαγή υπολόγων Προέδρων Τ.Κ. και Δ.Ε. από πάγια προκαταβολή έτους 2017
4. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 2017-2018
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δαπάνη Χριστουγεννιάτικου γεύματος απόρων δημοτών Δήμου Αρταίων.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφής με τους διατελέσαντες Δημάρχους του Δήμου Αρταίων
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων(τρακτέρ με καταστροφέα).
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων Δήμου Αρταίων.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:«Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα    19  –   12 -2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 49640

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 • Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:

«Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς»

1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 68.064,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση http://old.arta.gr/prokirikseis/.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362235, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αικατερίνη Σιώζου.

 1. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 23/01/2018 και ώρα 14:00π.μ.

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία: 29/01/2018 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση “Δήμος Αρταίων, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου αρ.37, Τ.Κ.47132, Άρτα”.

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.362,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται με 50.000,00 € από ΣΑΤΑ & 34.400,00 € από ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 3. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

 

Άρτα    19  -12 – 2017

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

 

Τσιρογιάννης Χρήστος

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Εγκαινιάστηκε η Έκθεση φωτογραφίας για τα Αρχοντικά της Άρτας στην Πινακοθήκη

Παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Τρίτης τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας για τα Αρχοντικά και τα Διατηρητέα της Άρτας, που διοργανώνει στην Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» ο Δήμος Αρταίων.

 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι ιδιοκτήτες των αρχοντικών και των διατηρητέων μνημείων, που έχουν αναγνωριστεί με σχετικά ΦΕΚ, σε μια προσπάθεια του Δήμου Αρταίων να αναδείξει και να προβάλει το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν της Άρτας.

 

«Η έκθεση που σήμερα ανοίγει τις πύλες της, με τις φωτογραφίες των Βασίλη και Αφροδίτης Γκανιάτσα τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνεργασία, θέλουμε να καταστεί η αρχή για να γίνουν τα αρχοντικά μας και τα διατηρητέα μας μνημεία ακόμη πιο γνωστά. Πρώτα και κύρια στα παιδιά, στους νέους και στις νέες, για αυτό θα απευθυνθούμε στα αρμόδια όργανα, ώστε σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες να γίνουν επισκέψιμα για τα σχολεία της Άρτας και των γύρω περιοχών» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Και συνέχισε: «Η εκδήλωση αυτή αναδεικνύει και μια σημαντική προσπάθεια. Την προσπάθεια που για δεκαετίες τώρα κάνουν οι ιδιοκτήτες των αρχοντικών να τα συντηρήσουν και έτσι να τα κρατήσουν στη ζωή. Για αυτό σήμερα τους τιμούμε και τους λέμε με αυτόν τον τρόπο ένα «ευχαριστώ» που έχουν συμβάλλει και αυτοί στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Την επόμενη Τετάρτη στις 27 Δεκεμβρίου προγραμματίζουμε έναν περίπατο σε όλα τα αρχοντικά και τα διατηρητέα μνημεία της πόλης μας, ώστε να τα γνωρίσουμε από κοντά.  Κλείνοντας, σε συνεργασία με όλους τους ιδιοκτήτες θέλουμε να πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ώστε να υπάρξει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την συντήρηση των αρχοντικών σπιτιών αυτών».

 

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος, οι Αντιδήμαρχοι Κώστας Χαρακλιάς, Άννα Κουτρούμπα, Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ Κώστας Ζέρβας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Σφήκας, ο πρ. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρήστος Παπάζογλου, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του ΤΕΕ Ευάγγελος Χρηστάκης και ο Διοικητής του ΚΕΝ Άρτας Αντισυνταγματάρχης Φώτης Καραμπάς.

 

Τα Αρχοντικά και τα διατηρητέα κτίρια  είναι:

 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Γεωργίου Μάτσου στην οδό Φιλελλήνων 13
 • Οικεία Ζορμπά
 • Διώροφο κτίριο ιδιοκτησίας Γεωργίου Τόδολου με ισόγεια καταστήματα στην οδό Βλαχούτση 7
 • Διώροφη οικία Χρήστου Τρομπούκη στην οδό Φιλελλήνων 54 & Τζαβέλλα
 • Διατηρητέο κτίριο του Στρατοπέδου Παπακώστα
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Ζάγκλη, Κατσούλα, Οικονομίδη, Παπανικολάου για το διατηρητέο στην οδό Σκουφά 97-99-101
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Νικολάου Κρυστάλλη στην οδό Σκουφά 50-52 και για την οικεία Τρουβά
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Νεοχωρίτη στην οδό Σκουφά 56
 • Διώροφο νεοκλασικό κτίριο ιδιοκτησίας Πίτσιλη στην οδό Σκουφά 103.
 • Κτίριο της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Σκουφάς
 • Διώροφη οικεία ιδιοκτησίας Καλαμάκη στην οδό Γριμπόβου 9
 • Διώροφη οικεία ιδιοκτησίας Αγίου Όρους στην οδό Κωστή Παλαμά 23
 • Διώροφη οικεία ιδιοκτησίας Παπανικολάου στην οδό Πριοβόλου 28
 • Οικεία Παπανικολάου στο Άγαλμα του Τσολιά
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Νεοχωρίτη στην οδό Σκουφά 56.
 • Τα τρία ισόγεια καταστήματα της Οδού Σκουφά 77-79-81
 • Διώροφη οικία Τηλέμαχου Γαρουφαλιά στην οδό Πριοβόλου
 • Οικία Τρουβά
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας κληρονόμων Αφών Παπακώστα με ισόγεια καταστήματα
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Δημητρίου Αλεξίου και Ν. Γαρουφαλιά
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Μιχάλη στην οδό Βλαχούτση 9 –πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως
 • Το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στην οδό Σκουφά 94-96
 • Λαογραφικό Μουσείο δίπλα στο Ιστορικό Γιοφύρι της Άρτας ιδιοκτησίας Μουσικοφιλολογικού συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ»
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Καρασούλα στην οδό Μακρυγιάννη 3-5
 • Διώροφη οικία, συγκρότημα δύο κτιρίων ιδιοκτησίας Πίτσιλη Καπερώνη, Σκέντου, Τσιτσιμπρίκου στην οδό Σκουφά 58-60 και Μάτσου 2.
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Καζανζή, στην οδό Κοσμά Αιτωλού 7 και Γ. Μάτσου
 • Διώροφη οικία ιδιοκτησίας Κουνάκη, στην οδό Σκουφά 54

 

Η Έκθεση φωτογραφίας θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ και Σάββατο από 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

 

 

Υπεγράφησαν τα έργα για Αθλητικό Κέντρο και γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων συνολικού προϋπολογισμού 360.500€

Υπεγράφησαν σήμερα στην Αθήνα από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη  και το Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη οι προγραμματικές συμβάσεις για δύο έργα αθλητικών υποδομών στο Δήμο Αρταίων. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη  ο Βουλευτής Άρτας Βασίλης Τσίρκας και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μιχάλης Κοτσαρίνης.

Πρόκειται για την αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και τις εργασίες συντήρησης του αθλητικού κέντρου Άρτας, με προϋπολογισμό 290.500 ευρώ και την αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και την επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων με προϋπολογισμό 70.000 ευρώ. Τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού, με τον Δήμο Αρταίων να έχει εκπονήσει τις σχετικές μελέτες.

«Θέλουμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις αθλητικές μας υποδομές, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να αθλούνται με ασφάλεια. Ευχαριστούμε τόσο τον Υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη, όσο και την Υπουργό Διοικητής Μεταρρύθμισης και βουλευτή Άρτας Όλγα Γεροβασίλη και τον βουλευτή Άρτας Βασίλη Τσίρκα για την συμβολή τους στο αίτημα του Δήμου μας για ένταξη στο ΠΔΕ των παραπάνω έργων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον αθλητισμό και κυρίως στον μαζικό αθλητισμό για τους δημότες μας» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Και συνέχισε: «Ο Δήμος μας μαζί με τα παραπάνω έργα είχε υποβάλλει προς ένταξη στο ΠΔΕ δύο ακόμη. Πρόκειται για το έργο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών», προϋπολογισμού 270.500€ και την «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Κωστακιών» προϋπολογισμού 375.550€. Αναμένουμε και για αυτά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και για άλλες αθλητικές υποδομές για τις οποίες ο Δήμος εκπονεί σχετικές μελέτες».