Με μοναδικό θέμα συζήτησης την «Άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου» στην Άρτα συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση στους πολιτικούς φορείς του Νομού να παραστούν.

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, στις 19:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων,  με φυσική παρουσία αλλά και με τηλεδιάσκεψη με μοναδικό θέμα συζήτησης την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα.

Υπενθυμίζεται, πως το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε την άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην περιοχή της Άρτας καθώς και να απευθύνει Πρόσκληση στους πολιτικούς φορείς του Νομού Άρτας, προκειμένου να τοποθετηθούν σ’ ένα ζήτημα, που η αίσια έκβασή του θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης και οικονομικής αναζωογόνησης για ολόκληρο τον Νομό.

Η δημιουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα, έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, καθώς με την λειτουργία του θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και σε συνδυασμό με την Γεωπονική Σχολή θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη επιστημονική δομή. Επίσης, θα βοηθήσει σημαντικά την αγροτική οικονομία αλλά και την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιοχή μας.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4559/2018, το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.ΑΤΕ.Π.Η) πρέπει να δημιουργηθεί στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης της Άρτας.

 Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσκληση απευθύνεται στους βουλευτές του Νομού, στον Περιφερειάρχη  Ηπείρου, στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στους Περιφερειακούς Συμβούλους Άρτας, στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Κοσμήτορα της Γεωπονικής Σχολής και στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας.

Παράταση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων»

Στις 30 Σεπτεμβρίου η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

Ο Δήμος Αρταίων, έχει προκηρύξει ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Προσχεδίων, µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους  και οριστικής μελέτης, του έργου: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)» προϋπολογισμού 43.084,72 ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς Πόρους.

Οι προσφορές μετά από ομόφωνη έγκριση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων με τις προτάσεις για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του έργου Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου,  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το σχετικό αίτημα στο Δήμο Αρταίων υπεβλήθη από διαφόρους μελετητές καθώς και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Άρτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β’ ΚΑΙ Δ’)

 

                ΑΔΑ: 6ΧΓ0ΩΨΑ-ΦΨΩ

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Άρτα: 21-07-2020
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                     Αρ.Πρωτ.: 15844

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β’ ΚΑΙ Δ’)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

 

έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 12868 / 12-06-2019 (ΑΔΑM: 19PROC005097629) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία προσβάσιμων θαλασσίων προορισμών στο Δήμο Αρταίων.
  2. Το αριθ. 2150/Β3/519 – 14/04/2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
  3. Την αριθ. 279 / 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΙ7ΩΨΑ-1Φ5), περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις ομάδες υλικών Β’ και Δ’ με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

            Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την προμήθεια εξοπλισμού για την «δημιουργία  Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για τις ομάδες Β’ και Δ’)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  33.477,02 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η διαπραγμάτευση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές των διαγωνισμών που προηγήθηκαν.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5021737Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 60-7326.001 «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (ΕΣΠΑ) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510020). Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  31-07-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 95208  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33196200-2, 33196200-2 και 44411400-8.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ομάδος για την οποία κατατίθεται.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

2ε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Β΄ ΚΑΙ Δ’

 

 

 

Ακόμη 23 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης με υπογραφή Δήμαρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Ο Δήμος Αρταίων δημιουργεί υποδομές σε όλο το εύρος του Δήμου»

Εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 23 χιλιομέτρων βαδίζουν προς υλοποίηση μετά από την υπογραφή της σύμβασης του έργου από τον Δήμαρχο Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη, παρουσία και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Το έργο αφορά  ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 1.910.300 ευρώ, με χρηματοδότηση από δημοτικούς πόρους.

Οι εργασίες αφορούν 56 παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων σε 19 υφιστάμενους δρόμους , οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφορικό φόρτο, τόσο σε πεδινές περιοχές, όσο και εντός του αστικού ιστού.

«Όλο αυτό το διάστημα, ο Δήμος μας προχωρά σε έργα υποδομής σε όλο το εύρος της Άρτας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πτηνο-κτηνοτρόφων και των αγροτών της περιοχής μας. Σήμερα ανακοινώνουμε 23 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα εντάξουμε και άλλα 22 χιλιόμετρα ασφαλτοστρώσεων. Για εμάς, η αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας αποτελεί προτεραιότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος  Τσιρογιάννης.

Μάγεψε το κοινό ο Αρτινός τενόρος Ευάγγελος Γιαμούρης

Με μια μοναδική συναυλία η έναρξη για τα «Ελευθέρια» της Άρτας.

Στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας της Παρηγορήτριας, με μια μοναδική συναυλία  με τον διεθνούς φήμης Αρτινό τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη, δόθηκε η «εκκίνηση» για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα «Ελευθέρια» της πόλης.

Η συναυλία που διοργανώθηκε, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, από τον Δήμο Αρταίων, έφερε κοντά στον τόπο καταγωγής του τον διεθνούς φήμης τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη, μετά από πολλά χρόνια, τιμώντας τα “Ελευθέρια” της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Στο μοναδικό αυτό καλλιτεχνικό γεγονός, οι θεατές απόλαυσαν διαμάντια του κλασικού-συμφωνικού ρεπερτορίου σε συνδυασμό με παραδοσιακά τραγούδια της Ηπείρου. Ένα πρόγραμμα που ανέδειξε στο έπακρον το εύρος και τις απεριόριστες δυνατότητες της διάσημης φωνής του αλλά και την ανάγκη του κόσμου για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές παραγωγές.

Δηλώσεις τενόρου, κ. Ευάγγελου Γιαμούρη

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ταυτόχρονα συγκινημένος. Έχω βρεθεί σε όλο τον κόσμο, αλλά η αγάπη των συμπατριωτών μου είναι η πιο συγκινητική απ’ όλες. Αυτή την αγάπη θέλω να την ανταποδώσω. Γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα, που ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κ. Τσιρογιάννης, έχει συγκεκριμένες προτάσεις στο μυαλό του για το πως μπορεί αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί, να «μεγαλώσει» και να αναδείξει το πολιτιστικό πρόσωπο της Άρτας μας. Το είπα και στον Δήμαρχο, το λέω και δημόσια ότι είμαι στην διάθεσή σας και είμαι σίγουρος ότι μαζί με τον Δήμο και όλους εσάς, μπορούμε να προωθήσουμε την τέχνη και τον πολιτισμό στην πόλη μας».

Δηλώσεις Δημάρχου, κ. Χρ. Τσιρογιάννη

«Ήταν μια μοναδική βραδιά, μια εκπληκτική συναυλία από τον Αρτινό διεθνούς φήμης τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη, που  πραγματικά μας καθήλωσε με την εξαιρετική του φωνή. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς, η παρουσία του και είμαστε περήφανοι που ο τόπος μας, διαθέτει τόσο αξιόλογους καλλιτέχνες που στηρίζουν και προβάλουν τον τόπο  καταγωγή τους. Η συναυλία αυτή ήταν μόνο η αρχή, η συνεργασία μας με τον Ευάγγελο θα συνεχιστεί, διότι με τέτοιους ανθρώπους θα φτάσουμε την Άρτα μας, ακόμη πιο ψηλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρχαιολογία Άρτας για την παραχώρηση του χώρου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Νίκο Λιόντο και  τα υπηρεσιακά στελέχη του τμήματος πολιτισμού του Δήμου Αρταίων, για την εξαιρετική  εκδήλωση, την Ελληνική Αστυνομία, την Δημοτική Αστυνομία και την Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Δ.Ο.Α.Κ) για την συμβολή τους στην τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού».
2.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και ΤΚ. Ανέζας ,Δ.Ε Αμβρακικού»
3.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
4.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντοστρώσεων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
5.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση,διαγραμμίσεις,στηθαία ασφαλείας,κάγκελα κ.α)»
6.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
7.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,χαρτιού φωτοτυπικού υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλων εκτυπώσεων.
8.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» με Συστημικό αριθμό “90862”στο ΕΣΗΔΗΣ
9.Έγκριση όρων διακήρυξης για « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών
10.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων(κτίρια,αύλειοι χώροι,αποχετεύση).
11.Έγκριση όρων διακήρυξης για την « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δημου Αρταίων »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ολοκληρώνεται το έργο της Διάνοιξης Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου

Ένα σημαντικό έργο για την προστασία του περιαστικού Δάσους, του Νοσοκομείου και του Στρατοπέδου

Το έργο της Διάνοιξης Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου στη Δυτική Βαλαώρα του περαστικού Δάσους Άρτας, επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Πανέτας, προκείμενου  να δει από κοντά τις εργασίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 218.240 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους και από την Περιφέρεια Ηπείρου. Με την συγκεκριμένη εργολαβία επιλύεται ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο ανέκυπτε σε κάθε αντιπυρική περίοδο.

Αναλυτικότερα, κατασκευάστηκαν δύο δρόμοι συνολικού μήκους 1.614 μέτρων. Ο ένας από το δρόμο του Νοσοκομείου Άρτας μέχρι το δρόμο Δυτικής Βαλαώρας και ο άλλος από το δρόμο Δυτικής Βαλαώρας μέχρι το Γλυκόριζο. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα γίνεται άμεση προσέγγιση μικρών και μεγάλων επίγειων μέσων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να προστατεύεται το Στρατόπεδο, το Νοσοκομείο και ο λόφος της Περάνθης με τον καλύτερο τρόπο.

«Με την ολοκλήρωση των εργασιών θωρακίζουμε ακόμη καλύτερα τον λόφο της Περάνθης, τους κατοίκους που ζουν στις περιοχές αυτές, αλλά και το Νοσοκομείο και το Στρατόπεδο που βρίσκονται σε αυτόν, θα  μπορέσουμε να εκκενώσουμε πιο γρήγορα αυτές τις περιοχές, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενώ θα γίνεται ευκολότερα η πρόσβαση πυροσβεστικών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης» αναφέρει σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Πανέτας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης στο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Αρταίων

18 νέες ρουφράχτες (πόρτες) για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου

Ολοκληρώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, οι εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών, σε συγκεκριμένες θέσεις στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου, στις Τοπικές Κοινότητες Γραμμενίτσας, Βλαχέρνας, Γριμπόβου, Καμπής και Ρόκκα. Οι εργασίες είναι προϋπολογισμού 11.998,05 ευρώ και καλύπτονται από Δημοτικούς Πόρους.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των θυροφραγμάτων στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου, ενώ τοποθετήθηκαν δεκαοχτώ (18) νέες ρουφράχτες (πόρτες). Δύο (2) στην Βλαχέρνα, εφτά (7) στην Γραμμενίτσα, τρείς (3) στα Ρόκκα, τρείς (3)στο Χανόπουλο, μία (1) στα Αμπέλια και δύο(2) στην Καμπή, για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου, για την καλύτερη άρδευση και εξυπηρέτηση των αγροτών, χωρίς απώλειες νερού.

Στην επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση πλήρους και οριστικής μελέτης προχωρά ο Δήμος Αρταίων, μέσω προκήρυξης για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου OPEN MALL

Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό Προσχεδίων, µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους  και οριστικής μελέτης, του έργου: « Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)» προϋπολογισμού 43.084,72 ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Δημοτικούς Πόρους.

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων είναι ο σχεδιασμός επεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου που να αναδεικνύει το αστικό και φυσικό τοπίο, να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, να διατηρεί τα σημεία αναφοράς και τη συλλογική μνήμη και παράλληλα να προστατεύει και να εμπλουτίζει το υφιστάμενο πράσινο. Ζητείται η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης – λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αναβαθμισθεί η περιοχή του κέντρου της πόλης της Άρτας.

 Τα βραβεία είναι τρία (3) προϋπολογισμού 43.084,72 ευρώ και η συμβατική αμοιβή της συνολικής πλήρους μελέτης για να κατασκευαστεί το έργο (οριστική, μελέτη εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης) ορίζεται στο 70% της προεκτίμησης της αμοιβής και ανέρχεται στο ποσό των 187.388,36 ευρώ με απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://old.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

 

Κανονικά οι εορτασμοί για «Ελευθέρια 2020»

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με Φορείς και Συλλόγους της Άρτας, για τα «Ελευθέρια 2020».

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει μετά από διευκρίνηση πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων αλλά και επικοινωνία των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών με κρατικούς φορείς.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες που θα προσέλθουν στις εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων να έχουν στην κατοχή τους είδη ατομικής προστασίας και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των ειδικών για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 138 έως 152)

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 138 έως 152)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, (3ος Όροφος) την 10η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

138   Παροχή γνώμης επί του σχεδίου κανονισμού τιμολόγησης και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών ΑποβλήτωνΔιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
139 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας “Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ – Δ.ΤΣΑΙΜΟΣ Ο.Ε.”
140 Απόφαση επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε διαμορφωμένες ζώνες του Δήμου προκειμένου στον καθορισμό τους με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
141 Νομιμοποίηση εκπροσώπων για έργα Π.Δ.Ε.
142 Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα
143 Τροποποίηση της αριθμ. 77/2020 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά “Συγκρότηση επίτροπών α)Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016”
144 Στήριξη αιτημάτων των Μισθωτών Κυλικείων
145 Ακύρωση των αριθμ. 497/2018 και 68/2019 Αποφάσεων ΔΣ σχετικά με ακίνητο της Ελεούσας για ανέγερση Διοικητηρίου υπηρεσιών ΠΕ Άρτας
146 Τροποποίηση της από 8-5-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ενός ηλεκτρουδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία καθώς και πέντε απινιδωτών για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Αρταίων»
147 Τροποποίηση της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
148 “Επικαιροποίηση της αριθμ. 124/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου» , σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του”
149 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ. 192/2020 ΑΟΕ)
150 Συμπλήρωση της αριθμ. 686/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Περιοδική πεζοδρόμηση δημοτικής οδού» (την οδό Πεύκης, στην συμβολή της με την οδό Γ. Γεννηματά)
151 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Σπυρίδωνα Φούντα
152 Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς της ΕLEA A.E.

10-6-2020