14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αποφάσεις αριθμ. 128 έως 137)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθ. πρωτ. 9770/22-5-2020 πρόσκληση του προέδρου σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων και με τηλεδιάσκεψη οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι την 27η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19,15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

128 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθ.174/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
129 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
130 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019
131 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020
132 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
133 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
134 «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».
135 Εκλογή υδρονομέων
136 Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL»
137 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.)

27-5-2020

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27-5-2020

13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) ,την ΚΥΑ 429/2020 ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020 την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19») και την αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να συμμετάσχετε σε δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης οι επικεφαλείς των παρατάξεων και με τηλεδιάσκεψη οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8186/22-5-2020 πρόσκληση του προέδρου την 27η Μαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

“Συζήτηση επί της Δημόσιας διαβούλευσης για την «Αρχιτεκτονική Πρόταση της Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας”

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΙΑ

Περίληψη διακήρυξης για Ανοιχτό Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Άρτα 15/07/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                        αρ. πρωτ. 15383/2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Αρταίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό  Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων

µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής µελέτης, της μελέτης εφαρμογής & των Τ.Δ. του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)».

 Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/2011) και στην τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), καθώς και στο Ν.4412/ 2016, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στον Διεθνή και Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος.

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι     :  ο Δήμος Αρταίων.

Κύριος του Έργου είναι                                     :  ο Δήμος Αρταίων.

Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής είναι : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, με τα εξής στοιχεία:

Οδός           : Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Άρτα    Ταχ. Κωδ.  : 47132

Τηλ.           : 2681 3 62235  Fax             : 2681 3 62254   E-mail        : siozou@arta.gr,

Ιστοσελίδα : www.arta.gr/prokirikseis/.gr

 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει  τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ του Δήμου και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι :

Α) 43.084,72 € (άνευ ΦΠΑ) για τα βραβεία και

             Β) 215.423,58 € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων) αρχική αμοιβή και τελική αμοιβή αφαιρουμένου του 1ου βραβείου και της έκπτωσης  , όπως υπολογίζεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης  131.408,39  € (άνευ ΦΠΑ & Απροβλέπτων)  και 187.388,36  με ΦΠΑ και απρόβλεπτα (15%) .

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV : 71220000-6

Σκοπός του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων είναι ο σχεδιασμός επεμβάσεων για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου που να αναδεικνύει το αστικό και φυσικό τοπίο, να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, να διατηρεί τα σημεία αναφοράς και τη συλλογική μνήμη και παράλληλα να προστατεύει και να εμπλουτίζει το υφιστάμενο πράσινο. Ζητείται η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης – λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αναβαθμισθεί η περιοχή του κέντρου της πόλης της Άρτας.

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός Διαγωνισµός προσχεδίων µελέτης μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο προς υλοποίηση της περιπτώσεως β.2 της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β’ 2011) και διεξάγεται σύµφωνα µε την Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), η οποία διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 376 ν. 4412/2016 (βλ. και άρθρα 111-115 του Ν.4412/ 2016, Γνώμη 8/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”)..

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή

νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής

δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του

Ν.4412/2016.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων την εκπλήρωση των

στόχων του διαγωνισµού, την πρωτοτυπία της συνολικής προσέγγισης και την ενσωµάτωση καινοτοµιών, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πρότασης,  την ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου του, την υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και ενεργειακού σχεδιασµού και χρήση ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών, το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της πρότασης και τη γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, την ποιότητα της παρουσίασης της πρότασης και της τεκµηρίωσής της.

 1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της

Υ.Α. 26804/2011 π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011), θα είναι πενταµελής και θα οριστεί ως εξής: • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». • Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής. • Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσµευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Τα βραβεία είναι τρία (3) και η κατανοµή στους βραβευθέντες γίνεται σύµφωνα µε την παρ.3 του

άρθρου 11 της Υ.Α. 26804/2011: • 1ο βραβείο: 19.388,12 € (άνευ ΦΠΑ) • 2o βραβείο: 14.217,96 € (άνευ ΦΠΑ) • 3o βραβείο: 9.478,64 € (άνευ ΦΠΑ)

 1. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της µελέτης του έργου,

δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οµάδα µελέτης που θα βραβευθεί µε το Α΄

Βραβείο. Η συµβατική αµοιβή της συνολικής πλήρους µελέτης (οριστική, μελέτη εφαρμογής και Τ.Δ.) ορίζεται στο 70% της προεκτίμησης της αμοιβής ,  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 215.423,58 € χωρίς Φ.Π.Α. , αφαιρουμένου του πρώτου βραβείου [ (215.423,58*70%-19.388,12)=131.408,37 χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ], και  187.388,36 € με απρόβλεπτα 15% και  ΦΠΑ 24%.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των συµµετοχών ορίζεται η  ημέρα Τρίτη  18/08/2020 και ώρα  14:00.

Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής,  Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Άρτα. Δεκτές γίνονται συµµετοχές που αποστέλλονται εµπρόθεσµα στην ίδια διεύθυνση µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών, µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή και µε προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, καµία συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή.

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηµη γλώσσα του Διαγωνισµού είναι η Ελληνική. Η Διακήρυξη του Διαγωνισµού, τα Τεύχη Τεχνικών Δεδοµένων, το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούµενα στοιχεία θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.arta.gr/prokirikseis/.gr του Δήμου Αρταίων, η δε παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Τα στοιχεία παρέχονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε κατάλογο που θα τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αρταίων, µε αίτηση τους. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο πρέπει να

σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο : siozou@arta.gr το αργότερο έως δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

Η Διοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές

αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr/prokirikseis/.gr και µε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο, µε ευθύνη των συµµετεχόντων ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων.

Άρτα   14  –  07  – 2020

Ο

Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

δείτε τα αρχεία ΕΔΩ 

και OPEN MALL_GEN_ORIZONT (2)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 16. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Από Τετάρτη 15 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου η διανομή ελαιολάδου και προϊόντων προσωπικής υγιεινής για τους ωφελούμενους του Επισιτιστικού Προγράμματος (ΤΕΒΑ)

Διανομή ελαιολάδου και προϊόντων προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, οδοντόκρεμα, πράσινο σαπούνι, υγρό πιάτων και καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης) για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αρταίων, από αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου,από τις 8:00 το πρωί έως στις 12:00 το μεσημέρι.

Η διανομή των προϊόντων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημέρα προσέλευσης, για την αποφυγή συγχρωτισμού, ενώ είναι απαραίτητο, οι δικαιούχοι να τηρούν τους κανόνες ατομικής προστασίας (γάντια και μάσκες).

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος, θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ τους.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων για τον θάνατο του Δημοτικού Υπαλλήλου Ευάγγελου Γιαμούρη

Το Δημοτικό Συμβούλιο πληροφορούμενο το θάνατο του Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Αρταίων, ο οποίος ασκούσε τα διοικητικά του καθήκοντά του στο Δημοτικό κατάστημα Φιλοθέης, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

 1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αρταίων για πολλά χρόνια. Ήταν ένας πολύ αξιόλογος εργαζόμενος, που διακρίθηκε για την ευσυνειδησία του και την διάθεσή του για προσφορά στο Δήμο και στους πολίτες.
 2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην κηδεία του εκλιπόντος.
 3. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

Με υπογραφή του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, 21 τεχνικές παρεμβάσεις σε 13 περιοχές του Δήμου Αρταίων προϋπολογισμού 412.515 ευρώ

Ένα νέο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση όλου του Δήμου Αρταίων μπαίνει μπροστά, μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης από τον Δήμαρχο, Χρήστο Τσιρογιάννη. Το έργο με τον διακριτό τίτλο «Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, χανδάκων από οπλισμένο σκυρόδεμα, σωληνωτών και επισκευές αυλάκων» χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους και πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 412.515,00 ευρώ.

Πρόκειται για 21 σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις που αφορούν και επιλύουν προβλήματα καθημερινότητας σε 13 περιοχές του Δήμου και συγκεκριμένα σε Ροδαυγή, Κορφοβούνι, Γραμμενίτσα, Βλαχέρνα, Άγιο Σπυρίδωνα, Χαλκιάδες, Πλησιούς, Καλόβατο, Ράχη, Πολύδροσο, Βίγλα, Ανέζα και Καλογερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν αιτήματα των δημοτών, σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν υποδείξει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων.

«Κάνουμε διαρκώς σημαντικά έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών σε όλο το εύρος του Δήμου, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου μας. Έργα και παρεμβάσεις που έχουμε ανάγκη και επιλύουν ζητήματα τα οποία είχαμε θέσει στις προτεραιότητες μας. Όπως έχω ξαναπεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα αποτυπώνεται η πολιτική βούληση για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων. Συνεχίζουμε και κοιτάζουμε όλες τις περιοχές του Δήμου μας το ίδιο, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας, των υποδομών και της ασφάλειας για όλους τους συμπολίτες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

ΑΔΑ: 9ΠΦΒΩΨΑ-ΤΞ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 13-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 15128

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθμ. 14888 / 09-07-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού.
 2. Το υπ’ αριθ. 15100 / 13-07-2020 ερώτημα που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 200 παρ. 5α και 219 παρ.4, καθώς και του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
 2. Τις διευκρινήσεις του Τμήματος Πρασίνου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Για τα είδη με Α/Α 36 έως Α/Α 44 πρόκειται για είδη ορειχάλκινα ή πλαστικά? Αν είναι πλαστικά πόσων ατμοσφαιρών?

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ό,τι αφορά  τον Α/Α 36   δηλαδή  ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3/4″ ΘΗΛ.  η τιμή αναφέρεται σε πλαστικό είδος   με  τουλάχιστον   6 atm. Ο Α/Α 44  δηλαδή  ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2′ ΓΑΛ. ΜΠΙΛΙΑ αναφέρεται  σε ορειχάλκινο είδος

 

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για τον συνοπτικο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».
2.Έγκριση πρακτικού για την εργασία«Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
3.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄)
4.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
5.Έγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
6.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 537,69 €»
7.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
8.Εγκριση μελέτης και όρων διακύρυξης για« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ »
9.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειο ακίνητο εμβαδού 34,68 τ.μ. (αριθμ. 11-12 κατ-μα) στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων
10.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, καταστήματος Νο (3) συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ. εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ιχθυοπωλείο)
11.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού κτλ.
12.Έγκριση ή μη πρακτικών Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
13.Εγρκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας τα Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
14.Εγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 25-6-2020 στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα και Στρογγυλή,
15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ανω Πόλη»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Εορτάζονται τα «Ελευθέρια» από τις 15- 28 Ιουλίου

Συναυλία με τον διεθνούς φήμης Αρτινό τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη

Με ποικίλες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, θα εορταστούν και φέτος τα «Ελευθέρια», με την τιμή και τον σεβασμό που απαιτεί ο χαρακτήρας τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά τους περιορισμούς που επιβάλει η υγειονομική κρίση, η Δημοτική Αρχή κατέβαλε προσπάθειες ώστε και αυτό το καλοκαίρι να υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Άρτα, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα (ελεγχόμενη είσοδος, συγκεκριμένη χωρητικότητα, αριθμός θέσεων, κλπ).

Σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νίκος Λιόντος, σχολίασε: «Για το φετινό καλοκαίρι ο Δήμος Αρταίων, έχει προγραμματίσει μία σειρά ποικίλων εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και σε συνεργασία με φορείς τους οποίους και ευχαριστούμε που στηρίζουν τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου μας. Σκοπός μας είναι, οι δημότες μας να  ψυχαγωγηθούν μένοντας στην πόλη τους, πόσο μάλλον μετά από την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που όλοι μας βιώσαμε».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (268-270)

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 μ.μ με τα εξής θέματα:

268.Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων»
269.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
270.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες« Αποψίλωσης και καθαρισμού περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη πυρκαγιών » έτους 2020.

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (268-270)

Την Κυριακή 26 Ιουλίου ο 16ος Κολυμβητικός Διάπλου Αμβρακικού και το 3ο Koronisia Sprint Triathlon

Μέχρι και τις 23 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020,  θα πραγματοποιηθεί ο 16ος Διάπλους Αμβρακικού μαζί με το 3ο Koronisia Sprint Triathlon, μια διπλή αθλητική γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων και έχει αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή.

Στόχος της διπλής αυτής αθλητικής διοργάνωσης, είναι μεταξύ άλλων η πανελλήνια προβολή των εναλλακτικών και ποικίλων μορφών αθλητισμού και ψυχαγωγίας που προσφέρει η Άρτα και η ευρύτερη περιοχή της.

Οι δηλώσεις συμμετοχής, τόσο για τον Διάπλου, όπου συμμετέχουν κολυμβητές ανοικτής θαλάσσης, όσο και για το  Sprint Triathlon, λήγουν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και γίνονται ηλεκτρονικά στο παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=0380bbaa3159d790f3e19c1f51c8516b&l=GR&g=0.