61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 3η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26453/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΚΜΠΑΠ (αριθμ. 52/2021 αποφ.Διοικητικού Συμβουλίου)

478

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις αριθμ. 199 έως 200

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις αριθμ. 199 έως 200

Στην Άρτα σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 25189/19-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

199Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων 62Χ5ΩΨΑ-ΣΙΒ

200Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων ΨΒ93ΩΨΑ-ΡΒΔ
33)19-11-2021

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

60η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 30η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 26107/30-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Διόρθωση- συμπλήρωση της αριθμ. 124/2021 Απόφασης ΟΕ για την Υποβολή πρότασης για την «Κατασκευή πεζοδρομίου από το 9ο Δημοτικό Σχολείο έως το Νοσοκομείο στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ. 102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ
477

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποφάσεις αριθ. 449 έως 476

59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Άρτα, σήμερα την 24η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 25242/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
449 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 683ΣΩΨΑ-Ι37
450 «Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 20904/27.9.2021 αίτηση του Αθανάσιου Πουρναρά του Παντελή, για εξωδικαστικό συμβιβασμό επί τροχαίου ατυχήματος που φέρεται να προκλήθηκε από πτώση στο οδόστρωμα επί της οδού Νικηφόρου Αγγέλου στην Άρτα, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος» ΩΤΥ6ΩΨΑ-Υ6Λ
451 Αποδοχή Απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την Πράξη ‘Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων’ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΩΑΣΙΩΨΑ-ΝΛ2
452 Έγκριση Απολογισμού και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων(ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) έτους 2020 ΨΩΦΚΩΨΑ-Ω9Υ
453 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση 6ΒΗΠΩΨΑ-0ΥΘ
454 Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή διοδίων λόγω μετακίνησης απορριμματοφόρων στην ΜΕΑ Ηπείρου (Δωδώνη Ιωαννίνων) και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου 6ΕΡΟΩΨΑ-787
455 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από την υπόχρεα Νάκου Κωνσταντίνα με ΑΦΜ 127655517, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης- παραίτησης από την σύμβαση μίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κατ-μα αριθμ.5) που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά του Δήμου Αρταίων. 65ΑΞΩΨΑ-Φ3Ο
456 Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τον υπόχρεο Γκαρτζώνη Φίλλιπο του Ανδρέα με ΑΦΜ 151998030, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμμότοπου της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Ω2ΑΙΩΨΑ-Ξ6Μ
457 Αποδοχή απόφασης ένταξης και σχετικής πίστωσης για την πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 6ΝΤΔΩΨΑ-ΒΕΣ
458 1) Οικονομική ενίσχυση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή». 2)Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».«Επιχορηγήσεις ΩΗ5ΡΩΨΑ-6Μ3
459 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022 του Γηροκομείου Γεωργίου και Σοφίας Μάτσου: 69Ζ8ΩΨΑ-Ε32
460 Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» 6ΜΝ8ΩΨΑ-ΝΒΞ
461 Έγκριση Α΄ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΕΛΕΗΑΡΤΗΣ» ΨΙΖ0ΩΨΑ-894
462 Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων» Ω2ΕΠΩΨΑ-Τ2Ο
463 Έγκριση όρων διακήρυξης μελέτης «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής Οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία» ΨΗΗ8ΩΨΑ-ΦΔΜ
464 Έγκριση μελέτης και Επιλογή τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας» Ψ80ΛΩΨΑ-25Φ
465 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών -αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ΤΚ Καλογερικού και ΤΚ Ανέζας ΔΕ Αμβρακικού Ψ130ΩΨΑ-5ΑΥ
466 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων 6Μ98ΩΨΑ-0ΒΜ
467 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων 684ΣΩΨΑ-Ο1Μ
468 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη» Ψ9ΤΣΩΨΑ-ΓΒ9
469 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Έργα αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» ΩΝΒ8ΩΨΑ-86Τ
470 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση Εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος ΔΕ Φιλοθέης» Ω0Τ8ΩΨΑ-Λ5Π
471 Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού» ΩΧΑΧΩΨΑ-ΕΧ1
472 Έγκριση ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 6Β6ΧΩΨΑ-ΙΛ2
473 Σύναψη σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών και λοιπών εσωτερικών χώρων Δημοτικής Αγοράς Άρτας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (προσωπικό) και εξοπλισμό ΨΚΗΜΩΨΑ-ΚΚΓ
474 Σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων πρασίνου ογκωδών και αδρανών υλικών Κ.Α.70-6262.008 ποσού 3.968,00€ 6ΦΒ9ΩΨΑ-ΘΚ0
475 Προμήθεια υλικών για συντήρηση κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κλπ ΔΕ Αρταίων 2021 ΨΧ5ΜΩΨΑ-7ΟΑ
476 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, στη Δ/νση Καθαριότητας, και του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύειΥπηρεσιών (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 206 Πρασίνου( Τμήμα Καθαριότητας και Τμήμα Πρασίνου) και στην Δ/νση Τεχνικών Ανακύκλωσης Ω1ΜΧΩΨΑ-3ΛΝ

24-11-2021 (1)
24-11-2021 (2)
24-11-2021 (3)

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Άρτα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α 60-7341.002 «Δαπάνες για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων

449

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 179 έως 198

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Άρτα σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23990/5-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

179 Λειτουργία γραφείων του παραρτήματος της ΕΤΑΝΑΜ στην Άρτα 6Ρ8ΛΩΨΑ-8ΞΤ
180 Μεταβολές που έχουν επέλθει από την απογραφή από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις καταργήσεις αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) στους οικισμούς της περιοχής του Δήμου Αρταίων 68Ο7ΩΨΑ-ΝΘΥ
181 Συνδιοργάνωση έκθεσης προς τιμή του Γιάννη Μόραλη 61ΤΨΩΨΑ-Ω7Φ
182 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023 επικαιροποίηση απόφασης για την ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 6ΓΙΝΩΨΑ-2ΣΩ
183 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021 61ΧΩΩΨΑ-Κ5Α
184 Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2021 95Κ3ΩΨΑ-5Χ2
185 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης  έτους 2022 (αριθμ. 10/2021 αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) 9ΑΙ1ΩΨΑ-ΦΛΖ
186 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2021 60ΝΑΩΨΑ-41Ψ
187 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Νομικού Προσώπου με τίτλο «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΡΓ9ΩΨΑ-Θ2Λ
188 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και εκλογή νέου Προέδρου. 6ΘΤΚΩΨΑ-Δ1Ψ
189 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α) και εκλογή νέου Προέδρου. 96Χ5ΩΨΑ-ΓΓ6
190 Αποδοχή παραίτησης της Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και εκλογή νέου Προέδρου. 62Ρ2ΩΨΑ-ΗΒ3
191 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών και εκλογή νέου Προέδρου. ΨΑΗ5ΩΨΑ-ΧΧΥ
192 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΙΙΜΩΨΑ-90Ζ
193 Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και εκλογή Προέδρου. 6ΑΓΧΩΨΑ-9ΣΗ
194 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 415/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΤΕ3ΩΨΑ-1ΚΒ
195 Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων για Λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων ΨΘΖΞΩΨΑ-ΝΑ8
196 Τροποποίηση της αριθμ. 140/2017 προηγούμενης απόφασης ΔΣ με τον ορισμό νέου μέλους ΨΜΔΗΩΨΑ-Κ7Κ
197 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων ΨΦΨΦΩΨΑ-ΦΨ5
198 Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων 64Η0ΩΨΑ-Γ04

32)10-11-2021 (1)
32)10-11-2021 (2)

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 178

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 178

Στην Άρτα σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 24099/8-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

178 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.414/2021 Α.Ο.Ε.) 9Ζ5ΦΩΨΑ-ΣΕΗ

31)8-11-2021

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 176 έως 177

Στην Άρτα σήμερα την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23612/2-11-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

176 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 411/2021 ΑΟΕ 67ΓΚΩΨΑ-Λ08
177 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον Αστικό Κώδικα (αρ 1012 με 1017) 6ΑΓ1ΩΨΑ-ΞΨ5

30)2-11-2021

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αποφάσεις από 163 έως 175

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και με τηλεδιάσκεψη για τους λοιπούς, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20808/21-10-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.455 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

163 Ανάκληση της αριθμ.101/2021 προηγούμενης απόφασης ΔΣ η οποία αφορά τα καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος στη γέφυρα Άρτας 6ΑΝΘΩΨΑ-ΚΝΩ
164 Έγκριση ή μη της παράτασης για δύο (2) έτη του αρ. 39698/16-10-2017 Συμφωνητικού Μίσθωσης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου (για χρήση κυλικείου) εμβαδού 8,42 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου από την Μπασιούκα Ξανθή του Ναπολέων με ΑΦΜ 064966827, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης με ΚΑΔ 56.10.19.04 –Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 4795/21. ΨΝ8ΜΩΨΑ-ΒΜΠ
165 Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης νέας τροποποιητικής σύμβασης εκμίσθωσης του εναπομείναντα χρόνου λήξης της αρχικής μίσθωσης (κενωθέντος) περιπτέρου, λόγω θανάτου ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό πλησίον βενζινάδικο shell στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων Ψ6ΓΗΩΨΑ-5Α0
166 Δημιουργία και διαγράμμιση θέσης Α.Μ.ΕΑ. στην οδό Νικ. Σκουφά

167 Δημιουργία δύο θέσεων στάσης Ρ39 έναντι ΚΕΠ στην οδό Κρυστάλλη 9ΟΓ2ΩΨΑ-ΙΤΞ
168 Γνωμοδότηση Δήμου Αρταίων για το ετήσιο πρόγραμμα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2022 , στα όρια του Δήμου Αρταίων. 6Σ59ΩΨΑ-ΔΛΤ
169 Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδικοφανούς προσφυγής επί της αρ. 789/2021 Απόφασης ΡΑΕ για Άδεια Παραγωγού για φωτοβολταικό σταθμό στην ΤΚ Καμπής Ω8ΤΒΩΨΑ-ΥΚΨ
170 5η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 (αριθμ. 8/2021 αποφ. Ε.Ε.)» ΨΤΞΔΩΨΑ-5ΡΦ
171 Αναμόρφωση προϋπολογισμού αριθμ. 389/2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής ΩΣΡΨΩΨΑ-5Μ5
172 Καθορισμός Δημοτικών Τελών έτους 2021 (αριθμ.390/2021 Αποφ. Ο.Ε.) ΨΩΩΘΩΨΑ-ΤΨ4
173 Καταγγελία και λύση της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Ζαρκάδα Βησσαρίωνα για την εκμετάλλευση δημοτικού λατομείου στη θέση ‘Στεφάνι Ζέρβα’ λόγω της μη τήρησης των όρων που έχουν τεθεί σύμφωνα με την αριθμ.46/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων 62ΩΛΩΨΑ-9ΨΝ
174 “Απομάκρυνση κουβουκλίου και διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου(αριθμ. 21/2021 αποφ. ΕΠΖ) ” 6ΙΒ3ΩΨΑ-ΕΓΨ
175 Επί αιτήσεως Δημητρίου Μπριασούλη για κατασκευή νέας καλαίσθητης πέτρινης βρύσης στο νέο κοιμητήριο στη Λιμίνη Άρτας Ω33ΑΩΨΑ-ΛΝΩ

29)25-10-2021

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απόφαση αριθμ. 162

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Άρτα σήμερα την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) τις αριθμ. 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αριθμ. 61η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 22048/12-10-2021 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
162Γνωμοδότηση σχετικά με ανακοίνωση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Γνωμοδότηση της ΕΠΖ σχετικά με ανακοίνωση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49,9 MW, στη θέση «Καμπή 1 & 2», Δ.Ε. Ξηροβουνίου. Δήμου Αρταίων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου»αριθμ. 20/2021 αποφ. ΕΠΖ 975ΑΩΨΑ-ΝΦΩ

28)12-10-2021

57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 437 έως 448

57η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αποφάσεις από 437 έως 448
Στην Άρτα, σήμερα την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α’/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 23985/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

437 Καθορισμός ωριαίας δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για το έτος 2022 ΩΝΨΖΩΨΑ-ΓΞ1
438 Επί αιτήσεως του Θωμά Χριστιά για παράταση προθεσμίας του έργου “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Γραμμενίτσας 60ΦΠΩΨΑ-ΙΚΜ
439 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων με αριθμό συτήματος 108452 για το όχημα καδοπλυντήριο ΨΔ98ΩΨΑ-ΣΡ8
440 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το όχημα απορριμματοφόρο 16m3 Ψ69ΦΩΨΑ-741
441 Έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων για το όχημα υδροφόρο Ψ0ΜΥΩΨΑ-2ΦΣ
442 Παροχή διόδου δουλείας κατά τον αστικό κώδικα (αρ.1012 με 1017) 6ΨΞΘΩΨΑ-Ι3Η
443 Προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων 9ΖΣΒΩΨΑ-Τ74
444 Νομική συνδρομή του Γεωργίου Πανέτα τέως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων, σε ποινική υπόθεση που ανέκυψε κατά την άσκηση των καθκόντων του 6Ν18ΩΨΑ-5Κ3
445 Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 492Π στην κοινότητα Άρτας Ψ6ΖΩΩΨΑ-378
446 Έγκριση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας νέων Αντιδημάρχων και ανανέωσης των υπολοίπων και του Προέδρου ΔΣ 6Υ5ΝΩΨΑ-944
447 Ακύρωση της αριθμ. 378/2021 Προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για το «ΕΡΓΑΝΗΕξειδίκευση της πίστωσης για κάλυψη δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο θα διεξαχθεί on line στις 17 Νοεμβρίου 2021 9ΑΤΝΩΨΑ-7Ο7
448 Τροποποίηση της αριθμ. 53/2021 ΑΟΕ και αντικατάσταση υπαλλήλων μελών ΨΟΜΦΩΨΑ-ΒΗΑ

57)10-11-2021