ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΔΑ: 63ΕΙΩΨΑ-ΔΝΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Άρτα: 26-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                    
Αρ. Πρωτ.: 23558
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των εργασιών κάθε ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 13.113,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 1ος όροφος την Δευτέρα 10-07-2017 και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

     Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο τοπικής οικονομικής ανάπτυξης γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου  www.arta.gr

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘ ΑΔΕΣΠ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 23 / 6 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 23487
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βαθμός προτεραιότητας:
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Πληροφορίες: Θόδωρος Ντέμσιας
Τηλ.: 2681362155
Fax: 2681362253
E-mail: grammateiadsartas@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Παρασκευή 23-6-2017 και ώρα 12,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος

Κοινοποίηση:
• κ. Δήμαρχο
• Γενικό Γραμματέα
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Δ/ντές Τμημάτων
• Γραφείο Τύπου
• Μ.Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
II. Δήμαρχος
III. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-6-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23487 / 23-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ
Αρταίων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
2. Ακύρωση της αριθμ. 349/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του
έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»
3. Ακύρωση της αριθμ. 309/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του
έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»
4. Εκ νέου έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους» (Συμπλήρωση της αριθμ. 308/2017
προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου)
5. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους»

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 04-01-2017

1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

2. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για τη δημιουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Αρταίων

3. Κατ’ αρχήν έγκριση για προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αρταίων και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά» για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία & Κατ’ αρχήν έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «αγκαλιά»

4. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων» της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001981

5. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ.
270/81
6. Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-6

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 7-56)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 30-1-2017
ΕΚΤΑΚΤΑ
1 1η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017
2 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
3 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού και αναμόρφωση
στοχοθεσίας έτους 2017
4 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Ταμειακό απολογισμό Δεκεμβρίου 2016
5 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά Έγκριση οφειλομένων δαπανών παρελιθούσης χρήσης
6 Έγκριση της αριθμ./2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής η οποία αφορά “Έγκριση αποτελεσμάτων Δ’ Τρίμήνου έτους 2016”
7 Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης η οποία αφορά την Ψήφιση και
έγκριση προϋπολογισμού.
8 Έγκριση της αριθμ. 9/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτεσης Άρτας η οποία αφορά
Προσλήψεις τακτικού προσωπικού
9 Παροχή εργασιών για τη διοργάνωση-επίβλεψη-συντονισμό τον 3ο ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ » από το Τμήμα Παιδείας ,
Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού ,Αθλητισμού, και Νέας Γενιάς του Δήμου Αρταίων
10 Αδυναμία Εκπόνησης «Παροχή εργασιών για την επικοινωνιακή προβολή της εκδήλωσης 3ος Δρόμος του Γιοφυριού»
από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Δήμου Αρταίων
11 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
12 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής “Μίσθωσης μεταφορικού μέσου (τρενακι) μεταφοράς επιβατών και
προσωπικού λειτουργίας και ασφάλειας για την περίοδο των Χριστουγένων 2016
13 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 150.000,00€
14 Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης 200.000,00€
15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 417/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ- Μεταλυκειακό έτος – τάξη
Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17
16 Κατατομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α΄ Κατανομή 2017 Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης Δήμου Αρταίων
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Δημιουργία γραφείου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Απασχόλησης του Δήμου Αρταίων
2. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Άρτα
3. Στήριξη αιτήματος για στελέχωση με διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
4. Έγκριση των υπ αριθμ. 1 & 2/ 2017 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες αφορούν τροποποίηση σχεδίου πόλεως
5. Κατ’ αρχήν έγκριση για την αναγκαιότητα εκεύρεσης χώρου για τη χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας στον οικισμό Κεραματών
Δήμου Αρταίων
6. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα
με το Ν. 4111/2013
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων
9. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια εορταστικού – διακοσμητικού υλικού, για προμήθεια
υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων
στις τοπικές κοινότητες
10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτόκολλα ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση κηποτεχνικών
μηχ/των υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2016
11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση αντλιοστασίου
Χανοπούλου κτίριο Νο 1& 2, για προμήθεια και τοποθέτηση παταριού εκδηλώσεων
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής “Προμήθεια άλατος”
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής “Ηχητικής κάλυψης παραμυθένιου κάστρου για την περίοδο των Χριστουγέννων”
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής ημιβυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
15. Ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας ως μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου)
16. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων
για το έτος 2017
17. Έγκριση των αριθμ. 25/2016 και 48/2016 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού χρήσεων γής,
στις περιοχές Αμπελίων Αμμοτόπου Άρτας και Φανερωμένης Άρτας, για λειτουργία δημοτικής σταβλικής εγκατάστασης
(πρόχειρο κατάλυμα) δυναμικότητας 30 ανεπιτήρητων βοοειδών η κάθε μία”
18. Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2017
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
20. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού και της Καθαρής Δευτέρας έτους 2017
22. Κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 17-2-2017,στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή υγείας για τη
σύγχρονη γυναίκα» που πραγματοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΔΔΥΠΠΥ
23. Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2017
24. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
25. Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (24ωρης λειτουργίας ) του συνεργείου
Ηλεκτροφωτισμού
26. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
27. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
28. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
29. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου”
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμιά) έως
γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας
32. Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του 2ου Τμήματος της εργασίας Αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
33. Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για το
κλειστό γυμναστήριο Τ9
34. Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και αφορά έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης
35. Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Άρτας κ. Μιχαήλ Νικολάου η οποία αφορά «Ενέργειες που πρέπει στις οποίες θα πρέπει
να προβεί ο Δήμος Αρταίων για να διεκδικήσει όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός των ορίων
της Τ.Κ. Βλαχέρνας που είχαν αναληφθεί από τον πρώην σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων πεδινής και Ημιορεινής
Περιοχής Ν. Άρτας και σήμερα με τη μορφή ΦΟ.Σ.Δ.Α. ως λειτουργεί αλλά και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή και Υπηρεσία
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 7-56

Έναρξη καταβολής μισθωμάτων επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει πως απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στοιχεία για τη διαδικασία μίσθωσης επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2016.

Mίσθωση ακινήτου για δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Καψάλη Κλεονίκη
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email: kapsali@arta.gr

Άρτα, 21 Ιουνίου 2017
Αριθ. πρωτ. : 23094

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για μίσθωση ακινήτου για δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αρταίων.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Να διαθέτει ενιαία ισόγεια αίθουσα, ικανοποιητικά αεριζόμενη και φωτιζόμενη, εμβαδού 80τ.μ. τουλάχιστον.
2.Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας
3.Να είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω πλατείας ή πεζόδρομου.
4.Το κτίριο δεν πρέπει να έχει φθορές στον φέροντα οργανισμό ή στην τοιχοποιία ή στα επιχρίσματα.
5.Να μην έχει σοβαρές φθορές στα κουφώματα, στα είδη υγιεινής ή στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, οι οποίες να καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό.
6.Να διαθέτει επιπλέον της αίθουσας, δύο χώρους υγιεινής.
7.Να έχει έναν μετρητή της ΔΕΗ που θα καταμετρά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο μίσθιο.
8.Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει πλήρεις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
9.Πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας
10.Όλοι οι χώροι να είναι χρωματισμένοι και να έχει διαμορφωθεί τελική στάθμη δαπέδου.
11.Θα είναι στην κρίση της επιτροπής η επιλογή του καταλληλότερου κτιρίου σχετικά με τη θέση και το διατιθέμενο χώρο,  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της βιβλιοθήκης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 19η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 έως 14:30.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκμίσθωση συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που περιγράφονται στην αρ. 23070/21-06-2017 διακήρυξη.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αρταίων, καθημερινά.
Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.
Τηλ: 2681362272 πληρ. Παππάς Χρήστος.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας, ενώ θα βρίσκεται αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr).

Ο Δήμαρχος


Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

Κατεβάστε το έγγραφο

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου «Μουσιάς ή Λιβάδι»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Καψάλη Κλεονίκη
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email: kapsali@arta.gr

Άρτα 21 Ιουνίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 23088

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σχολική έκταση στη θέση «Μουσιάς ή Λιβάδι» της Τ.Κ. Ράχης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 50,00 ευρώ / στρέμμα ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση  συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 350,00 ευρώ.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

Κατεβάστε το έγγραφο

Συντήρηση – Υποστήριξη – Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού Και Υπηρεσιών Παρακολούθησης Των Οχημάτων

                                                                                    ΑΔΑ: 783ΨΩΨΑ-ΑΨΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 783ΨΩΨΑ-ΑΨΔ
Άρτα: 19-06-2017
Αρ. Πρωτ.: 22531

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ GPS ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση – υποστήριξη – αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσιών παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των εργασιών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Δευτέρα 03-07-2017 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ


ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Κατεβάστε το έγγραφο

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Κοινόχρηστου Χώρου Εκτός Προβολής Καταστήματος Στην Κεντρική Πλατεία Βλαχέρνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Καψάλη Κλεονίκη
Τηλ: 2681362206
Fax:2681079909
Email: kapsali@arta.gr

Άρτα 20 Ιουνίου 2017
Αριθ. πρωτ.: 22949

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή κοινόχρηστος χώρος εκτός προβολής καταστήματος, έκτασης 50τμ στην κεντρική πλατεία Βλαχέρνας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εξυπηρέτησης πελατών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.
Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 350,00 ευρώ ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση  συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 35,00 ευρώ.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο Δήμαρχος Αρταίων


Χρήστος Τσιρογιάννης

 

Κατεβάστε το έγγραφο

Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων, Οριοθέτηση Αράχθου, Επιχειρηματικό Πάρκο, κοινωνικές δομές και θρησκευτικός τουρισμός στην ατζέντα του Δημάρχου Αρταίων στην Αθήνα

Σειρά επαφών για σημαντικά θέματα της Άρτας είχε το προηγούμενο διήμερο στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.  Ο Δήμαρχος συναντήθηκε με την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, παρουσία και του βουλευτή Άρτας Βασίλη Τσίρκα και συζήτησαν την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων στο Δήμο Αρταίων για την αξιοποίησή τους.

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα      30 – 5 -2017
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 18975
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:
« Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αρταίων »
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ με προϋπολογισμό 120.964,11 ΕΥΡΩ ( χωρίς αναθεώρηση  και ΦΠΑ)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αυξεντίου & Περιφερειακή οδός, μέχρι τις         29-06-2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γκούβελου Αγγελική.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 – 07 – 2017, ημέρα …Τρίτη  και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2α. του Ν.4412/2016.
4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α1 και άνω και κατηγορία Η/Μ τάξης Α2 και άνω , ανεξάρτητα από την έδρα τους και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.420 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ με 150.000,00 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
8.  Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Άρτα          –       – 2017
Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος

Κατεβάστε το έγγραφο